VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Org.nr. 993133833               STIFTET MAI 1977

 

 

 

Protokoll fra årsmøtet i Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Møtested: Slåtthaug vid. Skole

 

Dato: 9. mars 2010

 

Frammøte: 27 personer – hvorav 22 stemmeberettigede

 

Utsendt dagsorden:

 

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Valg
  4. Innkomne saker

 

REFERAT:

 

Formann Arne T. Faannessen innledet møtet og ønsket velkommen. 

Formannen ble valgt som ordstyrer.   Innkalling og dagsorden ble godkjent.  Hege C. Lindqvist ble valgt som referent, Haakon Svendal og Aud Marit Ask ble valgt til å medundertegne protokollen.

 

Sakene:

 

1.            Årsmelding

Arne T. Faannesen gjennomgikk Årsmeldingen. 

Under gjennomgangen kom det opp følgende:

Det er 13 nye medlemmer som har meldt seg inn og betalt årsavgift for 2010 (og ikke 11 som står i årsmeldingen).  Disse nye medlemmene ble alle godkjent av årsmøtet.

 

Årsmelding ble godkjent.

 

2.            Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av Regnskapsfører Laila Magnesen. Revisors beretning ble opplest av Arne T. Faannessen.  Både regnskap og revisors beretning ble godkjent.

 

3.            Valg

Karin Tollefsen og Oddbjørn Trohaug trer ut av styret. Begge ble takket for innsatsen og Karin som var tilstede ble overrakt ”blomst”. Etter forslag fra valgkomiteen ble Arne T. Faannessen gjenvalgt som Formann, Wenche Almeland og Torill Eide ble valgt inn som Styremedlemmer for 2 år.

 

Karin Tollefsen og Oddbjørn Trohaug trer automatisk inn som ny valgkomite.

 

            Alle valg var enstemmig.

 

4.     Innkomne saker

Ingen

 

 

5.     Orienteringssaker

 

a.      Skamdalsvegen

Det ble nylig avholdt Årsmøte i Vegstyret.  I forrige uke hadde Formannen vår et møte med Velforeningens representant i Vegstyret Birger Hellesnes samt Grunneier Jan Erik Skutle vedr Skamdalsvegen.  Vår representant har ytret misnøye over årsmøtet i Skamdalsvegen: bare 4 grunneiere møtte, verken årsmelding, regnskap eller sakspapirer var sendt ut på forhånd. Av det som ble tatt opp på dette Årsmøtet er det flere saker velforeningens styre reagerer på og som vi vil skrive brev til Skamdalsvegen om – blant annet den uakseptable fremgangsmåten ifm Årsmøtet, høyning av vedlikeholdsavgiften som velforeningens styre ikke kan se det er behov for – siden det står en kvart million kroner på vegstyrets bok. Videre er det Vegstyrets forslag til en omlegging/utbedring av vegen til Burset som er oss hytte-eiere uvedkommende og midler til dette kan derfor ikke tas av vedlikeholdskonto. Forøvrig er det klart at alle inntekter utenom bompenger av tilfeldig besøkende - som har øket fra vel kr 10.000 til vel kr 30.000- kommer fra oss hytteeiere. Økningen i bominntektene er ganske sikkert et resultat av at man har innskjerpet kontroll og skilting.

 

Det ble også stilt spørsmål fra Skogstrand om ikke det var mulig å få sikret den rasfarlige veistrekningen langs Grønlivatnets østside på en tilfredsstilende måte.  Slik det er i dag så er det bare et spørsmål om tid før noen får en eller flere stein i hodet / biltaket ved passering av den rasfarlige veistrekningen.  Dette problemet har blitt tatt opp med vegstyret for en del år tilbake, og alt som ble gjort den gangen var å sette opp et skilt i hver ende av veien samt at styret fikk et brev som i korte trekk fortalte at vegen blir som den er og at den som ferdes der gjør det på eget ansvar.  Styret skal se på saken på nytt og vurdere et fremstøt mot næringsavdelinga i Voss Kommune.

 

 

b.     Eiendoms skatt

Det er gjort et politisk vedtak i Voss Kommune om å innføre eiendomskatt.  Nylig er det sendt ut giro til alle hytteeiere.  Det er kommet en del spørsmål til styret vedr beregningsgrunnlaget for denne avgiften – og blant annet er det blitt pekt på at det er satt opp et gjennomsnittlig tomteareal på 1000m2, mens de fleste hytteeiere kun har et areal på 70m2 (tilsvarende hyttens grunnflate etter den gamle reguleringsplanen).  Det blir opp til hver hytteeier å klage på avgiftsbeløpets størrelse.  Styret vil i løpet av kort tid legge ut på hjemmesiden et malforslag til ’klagebrev’, samt lenker til kommunens nettside for eiendomsskatt.

 

c.      Arbeidsutvalget

Edvin Magnesen i Arbeidsutvalget la frem et forslag om å få ryddet en ski trase fra Stuaset og opp mot Langsetvatn.  Det kom i denne forbindelse opp forslag fra Alsaker om at Arbeidsutvalget burde spørre en av grunneierne om å utføre denne jobben og deretter legger all veden ut for salg til oss.  

 

 

 

Protokollen er signert ved:

 

 

-------------------------------------              ---------------------------------------

Haakon Svendal                                              Aud Marit Ask