VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 blomsterdalen

Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

www.stuaset.no

 

 

 

 

Styret i Skamdalsvegen

v/Formann Knut Magne Bjørnestad

5110 FREKHAUG                                                                              15.03.2010

 

 

Styret i Velforeningen har behandlet saker og informasjon fra ”årsmøtet” i Skamdalvegen holdt 26. februar:

 

1) Protest mot avvikling og ”vedtak” av årsmøtet i Skamdalvegen 26. februar 2010

 

Vi mottok innkalling og dagsorden for årsmøtet på forhånd – en innkalling vi videresendte til vår oppnevnte kontaktmann , Birger Hellesnes. Han deltok i møtet mens det bare møtte 4 av totalt 18(?) grunneiere!

 

I ettertid har vi fått opplyst at verken årsmelding, regnskap, revisjonsrapport eller innkomne saker var sendt ut på forhånd! Dette er ikke i samsvar med pkt 7 i vedtektene for Skamdalsvegen. Således tilfredsstiller ikke årsmøtet de formelle krav som en må kunne stille, og årsmøtet og eventuelle ”vedtak” kan ikke kjennes gyldige!

 

2) Kommentarer til saker presentert under årsmøtet

 

Vi har i ettertid mottat en ”saksliste” med i alt 15 punkter. Denne listen skulle altså ha vært sendt ut før årsmøtet.

Vedr. pkt. 4 Straffegebyr.

Ny og bedre skilting samt trusselen om straffegebyr antar vi er grunnen til at inntektene for bompenger viser en gledelig fremgang fra vel kr 10.000 til kr 32.353.

Men vi ber om å bli informert om grunnlaget som hjemler ileggelsen av straffegebyr, krav til dokumentasjon og hvem som kan ilegge gebyret og hvordan disse skal legitimere seg.

 

Vedr. pkt. 5 Sommarvedlikehald og pkt. 14 Omlegging av veg til Byrset

Av regnskapet fremgår det at hytteeiernes betaling til vinterparkering og vedlikehald står for ca ¾ av alle diftsinntekter. Resten av inntektene kommer fra bompenger fra tilfeldig besøkende og gebyr. Videre fremgår det at Skamdalsvegen har en egenkapital på nesten kr 250.000.

Det foreligger ingen planer, etter det vi kan se, som gir grunnlag for å heve prisen på sommarvedlikehald – man har nok penger på bok!

 

Omlegging av vegen opp til Byrset må evt betales av interesserte grunneiere, slik omlegging av vegen, som bare gjelder noen få, kan ikke dekkes av felles midler innbetalt til sommervedlikehald!

 

 

 

 

            Vedr. pkt 13 Bompenger RV 13

Vi er positive til at styret i Skamdalsvegen vil klage på forslaget til bompengeløsning for RV13. Velforeningen har sammen med Stuaset Grunneigarlag stått sammen og vært aktive overfor myndighetene i dette spørsmålet. Det er å håpe at det ennå ikke er for sent! Vi viser her til vårt brev til styreformannen for Skamdalsvegen datert 8. september 2009 og kan ikke se at vi har fått noen reaksjon på de saker som der ble tatt opp.

 

3) Sikring av vegen

For flere år siden gjorde vi en henvendelse til styret for Skamdalsvegen der det ble pekt på behov for sikring av det rasutsatte området av vegen langs Gønlivatnet. Utbedring av dette området – der det stadig går steinsprang – er en fellesinteresse for alle som ferdes langs vegen der og løses ikke med å vise til at ferdsel skjer på eget ansvar. Styret i Skamdalsvegen er gjort kjent med forholdet flere ganger og kan neppe fraskrive seg ansvar dersom et uhell skulle skje!

 

Vi imøteser innkalling til et nytt årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Velforeningen for Stuaset hytteområde

 

Arne T. Faannessen (sign)

Styreformann

 

 

Kopi:    Stuaset Grunneigarlag v/ Jan-Erik Skutle

            Voss kommune, Næringsavdelinga v/ skogbruksjef Anders Gjøstein

            Norges Hytteforbund v/ Gunnar Svendsen

            www.stuaset.no