STUASET-HOLO GRUNNEIGARLAG

v/formann Jan-Erik Skutle, Skutlesvegen 264, 5700 VOSS

og

VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 Blomsterdalen Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

 

Samferdselsdepartementet

P.B. 8010 Dep

0030 OSLO

 

Vossapakko – klage.                                                        20.11.2010

Klagen gjelder saksbehandling, manglende svar og de særdeles uoversiktlige ansvarsforhold som har vært knyttet plassering og innkreving av bompenger for bomstasjonen på RV 13 ved Svelgane ved grensen mellom Granvin og Voss kommune.

Vi representer ca ca 130 grunn-og hytteeiere i Stuaset-Holo- området som i sin helhet ligger i Voss kommune. Tilkomsten til området skjer på kommuneveg tilhørende Voss, mens avkjørselen fra RV 13 ligger så vidt innenfor grensen til Granvin.

Med den plassering bomstasjonen har fått og med det innkrevingsregimet det nå legges opp til, vil det i praksis medføre at de brukergruppene vi representerer må passere bomstasjonen ved Svelgane og betale doble bompenger for kjøring til/fra området.

I St. prp. 61 er det gitt fritak for fastboende - i vårt område gjelder dette 2 husstander på brukene på Bulko. På brukene Burset og Grønlid som også er gitt fritak, har det ikke vært fastboende på mer enn 30 år(!) –noe vi har pekt på i flere av våre henvendelser. Dette sammen med flere andre forhold tyder på manglende lokalkunnskap, og senere, manglende evne til å ta imot ny kunnskap hos saksbehandlerne.

Allerede 27. Mars 2006 gjorde vi vår første henvendelse vedr. plassering av denne bomstasjonen til Statens vegvesen (SVV). I svar derfra datert 12.04.2006 (Ref.2003/087474-025) fikk vi opplyst at nøyaktig plassering av bomstasjonen ikke var bestemt, og at vårt forslag (om å flytte bomstasjonen ca 100 meter) ville bli lagt ved saken.

Når Stortinget så senere gjorde vedtak (St.prp. 61 2008-2009) om (fremskyndet) igangsetting, var detaljplasseringen av bomstasjonen således  ikke fastsatt: ”Bomstasjonsopplegget omfattar ein bomstasjon nær kommunegrensa mellom Granvin og Voss og ein bomstasjon på E16 nær kommunegrensa mellom Voss og Vaksdal”

Hadde bomstasjonen blitt plassert grensen mellom Granvin og Voss slik vi foreslo,(ca 100m lenger mot sør enn den endelige) ville disse urettferdige og utilsiktede skjevheter med betaling av doble bompenger for grunn- og hytteeiere vært unngått!

 

Uklare ansvarsforhold

Fra starten av var det umulig  for oss å få svar på hvem som var ansvarlig – rette vedkommende:

·         Bompengeselskapet(BS) henviste til Statens vegvesen (SVV).

·         Brev til SVV 13.03.2009   ga som svar – ”vi skal bare bygge vegen”, og i brev  datert 11.05.2009, ref 2003/007474-038 heter det:”Som nemnt over telefon, så er dette ei sak velforeningen må ta opp med bompengeselskapet.”

·         BS innrømmer i brev datert 23.juni 2009 bl.a. at: ”det har vore litt uklårt kven rette instans for protestbrevet er, og vi beklager at de ikkje har fått svar på brevet dykkar før no”…

·         Fylkesmannen i Hordaland meldte at de ikke var rette vedkommnede.

 

Noen milepæler:

·         21.03.2009 Næringsorganisasjonen ”Destinasjon Voss” sender brev til SVV og BS med sterk støtte for vårt syn og peker på viktigheten for næringslivet i Voss.

·         12.08.2009 skrev vi til BS med kopi til SVV og ba om at saken måtte få en politisk avgjørelse.

·         12.08.2009 reiste vi 5 spørsmål til SVV, besvart 22.10.2009 (ref.2003/007474-048)

·         31.08.2009 sendte vi brev til Voss kommune (VK) ved ordføreren, som også er styremedlem i Bompengeselskapet, der vi bl.a. ba om å få et møte med alle involverte parter.

·         01.09.2009 Norges Hytteforbund sender brev med støtte for vårt syn til Voss Kommune, BS og SVV

·         21.09.2009 Voss kommune videresendte vårt brev av 31.08.2009 til Vegdirektoratet. Vi fikk aldri noen reaksjon på dette.

·         21.10.2009 Brev fra SVV (ref2003/007474-047) der det bl.a. heter:

” Plasseringa av bomstasjonen på grensa mellom Voss og Granvin vert ikkje endra. Statens vegvesen har ikkje heimel for å gje fritak for betaling av bompengar for hytteeigarar i området (som ligg i Voss).”

·         22.10.2009 Brev fra SVV ref 2003/007474-048 svar på vårt brev av 12.08.

pkt 5: ”Det betyr at trafikk innen Voss kommune, innenfor de to bomstasjonene, ikke skal betale bompenger.”

·         15.11.2009 Velforeningen og Grunneigarlaget sender et felles brev til vegdirektoratet v/ utbyggingsdirektør Lars Aksnes

·         26.11.2009 Velforeningen og Grunneigarlaget sender felles brev til VK med kopi til BS der vi bl.a. peker på at: ”det heiter seg at vegstell og bompengeselskap skal ta omsyn til lokale tilhøve!”

·         18.02.2010 E-post fra Knut Arild Hareide, formann i Stortingets komité for samferdsel og kommunikasjon:” Takk for innspill til vår reise i neste uke. Jeg har også lest lokalmedia om saken. Jeg forstår urimeligheten i det dere tar opp – men har ikke detaljkunnskap til å si min mening ennå. Men lokale forhold bør så absolutt ivaretas!” (Vår utheving).

·         25.03.2010 Purrebrev til Vegdirektoratet, ref vårt brev av 15,11,2009 Saken faller mellom alle stoler. Viser til at SVV nylig hadde avgitt uttalelse vedr. Vedr bomplassering på RV 39 :…” bomstasjonen på RV 39 skal plasseres på grensen mellom Os og Bergen for at innbyggerne ikke skal måtte betale bompenger når de skal til sitt kommunesenter.”  Det er det samme vi ba om. Nå står bomstasjonen der. Vi har liten tro på den nå vil bli flyttet – da må det gis fritak for dem som rammes skjevt og utilsiktet. Også sendt til stortingskommiteen og Samferdseldeptet.

·         26.03.2010 Samferdselsdepartementet  v/Rønning lovet at man der ville sørge for at vi fikk et svar fra VD. Noe slikt svar kan vi ikke se å ha mottatt!

·         SVV opplyser at henvendelsen vår skal ha fått saksnummer 2010031047-014. Flott! Og hva så?

·         22.04.2010 Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune tilrår satsane for bompengar og ber samtidig om at bomstasjonen Mellom Vaksdal og Voss blir flyttet. Men tidligere fylkesordfører Magnar Lussand opplyser at Fylkesutvalet ble aldri orientert om forholdene/konsekvense ved Svelgane!

Konsekvenser dersom de foreslåtte takstene gjennomføres:

Vi har i brev bl.a.  til SVV datert 13.03.2009 og til Vegdirektoratet 15.11.2009 redegjort for at bomplasseringen og de foreslåtte takstene i praksis vil medføre betaling av doble bompenger for kjøring til/fra området.

Avstanden fra området til kommunesenteret – Vossevangen – er ca 25 km – og kjøretiden er ca 20 minutter hver veg. Av dette vil en forstå at all trafikk i praksis vil utløse betaling av bompenger 2 ganger – ved inn- og utpassering – selv med timesregelen-  når man skal:

·         Til kommunesenteret

·         Til stølene og hytteområdet

·         Ha tilsyn til beitedyr

·         Drive hogst

·         Utføre transporttjenester og tilsyn

·         Bruke kultur- og fritidstilbud i Voss

·         Gjøre innkjøp – det er ingen andre nærmere alternativer i kommunen.

Hytteeiere som kommer fra bergensområdet vil først passere bom ved Vaksdal, og med timesregel vil stopp for innkjøp på Voss nok falle bort – det vil i så fall utløse ny betaling ved passering av bommen ved Svelgane: Synd for næringslivet på Voss  - og – for oss!

Traktorer

Det opplyses at det på visse vilkår vil bli gitt fritak for betaling for traktorer. Vi skal her peke på at kjøring mellom hovedbrukene og Stuaset-Holo  gir en kjøretur på ca 40 km  T/R -  i hovedsak på RV 13.  Flere grunneiere har til dels lengre avstand. Vi har med interesse merket oss at SVV ellers helst vil ha traktorer vekk fra riksvegene pga de farlige situsjoner slike saktegående  maskiner kan skape.  Det er i praksis ikke tjenlig at grunneiernes transport til/fra området for å utøve sine funksjoner der skal skje langs riksvegen på en landbruksmaskin i stedet for med bil. Et slikt forslag kan igjen bare bunne på manglende lokalkunnskap!

Påstand:

Denne saken må finne en politisk løsning ettersom  Statens vegvesen/Vegdirektoratet  ikke har oppfylt sin opplysningsplikt og heller ikke har vist  vilje til å ta hensyn til lokale forhold ved plassering og innføring av bompenger knyttet til bomstasjonen ved Svelgane. Man har ikke vist vilje til å møte denne brukergruppen og vi har dessverre ikke fått de svar som vi var lovet og kunne forvente.

SVV har ikke vist vilje til å ta hensyn til vedtak fra Voss formannskap eller til henvendelse fra den lokale næringsorganisasjon ”Destinasjon Voss” samt fra Norges Hytteforbund

Oppnevning av lokalpolitikere til styret i bompengeselskapet – i dette tilfelle ordføreren i Voss – har vært uheldig: ordføreren har ikke vist påfallende interesse for å forfølge saken og har ved behandling i Voss formannskap erklært seg inhabil.

Det var aldri meningen at det skulle betales bompenger for kjøring innen Voss kommune.

Vi har hytteeiere bosatt i Voss som har beregnet at de nå vil måtte betale ca kr 6.000 (før evt. rabatter) i bompenger for kjøring til/fra hytte og hjem – altså i samme kommune - med samme bruk som siste år!

Grunneiere, hytteeiere, nærings- og kulturliv i Voss er alle tapere dersom den brukergruppen vi representerer ikke gis fritak for betaling av bompenger for bomstasjonen ved Svelgane. Subsidiært krever vi at eiere av eiendommer i området Stuaset-Holo gis fritak for betaling mer enn en gang pr. døgn ved passering av bomstasjonen ved Svelgane. Med de foreslåtte ordninger vil all trafikk til/fra området i praksis utløse betaling av doble bompenger  – ved inn- og utpassering (2xkr.40 før evt. rabatter) – selv med timesregelen.

En unntaksordning for definerte kjøretøy lar seg enkelt organisere.

Vi har i dag også sendt klage på bompengesatsene satsene til SVV – kopi av denne vedlegges til orientering.

 

Vi imøteser deres svar!

Med vennlig hilsen

Stuaset Holo Grunneigarlag                   Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Jan_Erik Skutle (sign)                              Arne T. Faannessen (sign)

Formann                                                      Styreformann

Nedenfor følger liste over vedlegg (i kopi):  

1.     Brev fra Statens vegvesen datert 12.04. 2006

2.     Brev fra destinasjon Voss 21.03.09

3.     Brev fra SVV datert 11.05.2009

4.     Brev fra Voss og omland bompengeselskap AS

5.     Brev fra Voss kommune datert21.09.2009

6.     E-post fra komitéformann Knut Arild Hareide 18.02.2010

7.     Vedtak fra formannskapet i Voss kommune 13.01.2010

8.     Klage til Vegdirektoratet over takstene datert 20.11.2010

 

Kopi uten vedlegg sendes

til:

            Stortingsrepresentantene fra Hordaland

            Medlemmene av Stortingets komité for samferdsel og kommunikasjon

Kopi til Destinasjon Voss

Norges Hytteforbund.