STUASET-HOLO GRUNNEIGARLAG

v/formann Jan-Erik Skutle, Skutlesvegen 264, 5700 VOSS

og

VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 Blomsterdalen Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

 

Statens vegvesen

Vegdirektoratet

Postboks 8142

Dep 0033 Oslo                                                                   20.11.2010

 

Vossapakko – klage på takstene

Det vises til kunngjøringsannonse i avisa Hordaland og BT for 9.november med klagefrist innen 3 uker.

Om klagerne

Stuaset- Holo Grunneigarlag omfatter 6- grunneiere  bosatt og med hovedbruk andre steder i Voss- med adresse Skutle -  med stølsdrift, beiteområde, skogsdrift og virksomhet knyttet til fritidsboliger på bygslet grunn i Stuaset-Holo-området. Avstanden fra gårdene og til nevnte område er ca 20km og man må passere bomstasjonen ved Svelgane.

Velforeningen for Stuaset hytteområde har ca 120 medlemmer som eier hytter i det nevnte området som ligger i Voss kommune. Tilkomsten til området fra RV 13 skjer på kommuneveg tilhørende Voss , mens selve avkjøringen fra RV13 ligger så vidt innenfor grensen til Granvin.

Begrunnelse:

Statens vegvesen (SVV) har valgt å plassere bomstasjonen ved Svelgane et stykke inn i Voss kommune, til tross for de negative konsekvenser dette vil kunne få for grunn- og hytteeiere i Stuaset-Holo- området som ligger i Voss. Vi konstaterer at SVV valgte å se vekk fra vedtaket i Voss formannskap 13.01.2010 der man ba om at plasseringen av bomstasjonen ble vurdert på ny.

Første gang dette ble tatt opp med SVV, var i brev datert 27.03. 2006, bekreftet mottatt av SVV i brev datert 12.04.2006 – (referanse: 2003/07474-025). På dette tidspunkt var ikke nøyaktig plassering av bomstasjonen bestemt, og oppstart av prosjektet ikke besluttet.

 

 

 

Konsekvenser dersom de foreslåtte takstene gjennomføres:

Vi har i brev bl.a.  til SVV datert 13.03.2009 og til Vegdirektoratet 15.11.2009 redegjort for at bomplasseringen og de foreslåtte takstene i praksis vil medføre betaling av doble bompenger for kjøring til/fra området – til tross for timesregelen.

 

De takster som nå foreslås for Vossapakko vil ha sterkt negative konsekvenser for våre medlemmer dersom de opprettholdes.

 

Avstanden fra området til kommunesenteret – Vossevangen – er ca 25 km – og kjøretiden er ca 20 minutter hver veg. Av dette vil en forstå at all trafikk i praksis vi utløse betaling av bompenger 2 ganger – ved inn- og utpassering når man skal:

·         Til kommunesenteret

·         Til stølene og hytteområdet

·         Ha tilsyn til beitedyr

·         Drive hogst

·         Utføre transporttjenester og tilsyn

·         Bruke kultur- og fritidstilbud i Voss

·         Gjøre innkjøp – det er ingen andre nærmere alternativer i kommunen.

Traktorer

Det opplyses at det på visse vilkår vil bli gitt fritak for betaling for traktorer. Vi skal her peke på at kjøring mellom hovedbrukene og Stuaset-Holo  gir en kjøretur på ca 40 km T/R- for enkelte betydelig lengre - i hovedsak på RV 13. Vi har ellers med interesse merket oss at SVV  helst vil ha traktorer vekk fra riksvegene pga de farlige situsjoner slike saktegående  maskiner kan skape.  Det er i praksis ikke tjenlig at grunneiernes transport til/fra området skal skje langs riksvegen på en landbruksmaskin i stedet for med bil.

 

 

Under henvisning til disse begrunnelsene og til tidligere brev reiser vi følgende

 

 

 

 

 

 

Krav

Primært:  Alle med eiendommer i Stuaset-Holo-området gis fritak for betaling av      bompenger ved passering av bomstasjonen ved Svelgane.

Subsidiært: Alle med eiendommer i Stuaset-Holo- området skal maksimalt betale bompenger en gang i døgnet ved passering av bomstasjonen ved Svelgane.

 

 

 

 

 Vi imøteser Deres svar!

Med vennlig hilsen

Stuaset Holo Grunneigarlag                   Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Jan_Erik Skutle (sign)                              Arne T. Faannessen (sign)

Formann                                                      Styreformann

 

(For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi separat fremmer en klage på saksbehandlingen før dette overfor Samferdselsdepartementet. Når Deres svar foreligger vil vi vurdere om behandlingen gir grunnlag for å ta saken opp med andre myndigheter.)

d.s