VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Org.nr. 993133833               STIFTET MAI 1977

 

 

Innkalling til årsmøte

Tirsdag 9.03. 2010 kl 1800 på Slåtthaug v.g. skole

Dagsorden:

                        1          Årsmelding

                        2          Regnskap

                        3          Valg

                        4          Innkomne saker

 

1          Årsmelding

          Styret

I 2009har styret hatt følgende sammensetning:

            Arne T. Faannessen      formann                                                på valg 2010

            Hege C. Lindqvist         nestformann

            Gunnar Skirbekk          styremedlem

            Karin C. Tollefsen        styremedlem                                         på valg 2010

            Oddbjørn Trohaug        styremedlem                                         på valg 2010

 

Sammensetning av øvrige verv:

            Revisor                                     Tor Schumann Olsen

            Valgkomite                               Kari Herland og Arne G. Jansen

            Arbeidsutvalg                           Edvin Magnesen, Tor Schumann Olsen

            Representant i Vegstyret           Birger Hellesnes

 

Styret har i denne funksjonsperioden hatt 2 styremøter i tillegg til hyppige kontakter pr. telefon og e-post.

 

Nye medlemmer

Styret gjorde vedtak om å invitere hytteeiere utenfor det opprinnelige Stuaset-Holo-hyttefeltet til å bli medlemmer av Velforeningen. Vedtektene gir adgang til dette. Begrunnelsen var at vi ønsket å ha flest mulig med oss i arbeidet for få endret planene mht plassering av bompengestasjonen på RV13. Her har vi alle felles interesse. Vi har mottatt innmelding og kontingent for 2010 fra 11 av de inviterte. I tillegg har vi fått 6 nye medlemmer innenfor det opprinnelige hyttefeltet. Disse har også betalt kontingent for 2010.

Styret ber om at årsmøtet godkjenner de nye medlemskapene.

 

RV 13 Plassering av bompengebom.

Dette har vært en sak som har krevd mye oppmerksomhet.

Styrets strategi har i første omgang vært å bearbeide saken overfor vegmyndighetene, bompengeselskapet og lokalpolitikerne samt kontakt med lokalpressen. Vi har hatt et nært samarbeid med Grunneigarlaget. Videre har vi søkt og fått støtte i sak fra Norges Hytteforbund og fra Destinasjon Voss. Vi har sendt brev til Bompengeselskapet og Statens Vegvesen som var usikre på hvem som er/var ansvarlig myndighet. Vi har hatt møter med ordfører, og vi har i sammen med Grunneigarlaget sendt brev til de politiske partiene i kommunestyret. Vegdirektoratet er også tilskrevet. Vi har deltatt på orienteringsmøte holdt av Statens vegvesen – og – vi hadde en rolig og verdig ”demonstrasjon” da myndighetene hadde markering av starten på feltarbeidet med ”Vossapakko”.

Vi har fått store presseoppslag i avisa ”Hordaland” og vi har i første omgang lykkes i å få lokalpolitikernes oppmerksomhet:

Formannskapet i Voss kommune gikk 13. januar imot administrasjonens innstilling og gjorde vedtak om at vegmyndighetene må se på plasseringen av bomstasjonen på ny!

 

Stortingets Transport og samferdselskomite kommer til Voss 23.02.2010 for bl.a. å bli orientert om og se på arbeidet vedr. ”Vossapakko”. Vi har sendt e-post til leder og lokale medlemmer av komiteen og redegjort for saken, med kopi av vårt brev datert 26.11.2009  til de politiske partiene i Voss.

 

Styret har holdt medlemmene orientert på vår hjemmeside: www.stuaset.no

 

Så får vi se – slaget er ennå ikke vunnet, men vi holder den ”varm” så lenge det er håp!

 

Regnskapsfører

Laila Magnesen har fungert som kasserer/regnskapsfører.

 

Påskerennet

Det ble tatt et privat initiativ til brenning av bål (og pølser) på ”Tjuvholmen” skjærtorsdag – som en slags ”prolog” til påskerennet. Bra fremmøte – noen mener at dette bør bli en tradisjon. Dersom dette gjentas i 2010, blir det bekreftet!

Inntil i år har påskerennet vært den største oppgaven for velforeningen. På grunne av usikker is på Kjeatjønn, ble rennet i 2009 avviklet ”i høyden”. Stor deltagelse og engasjement fra store og små. Referatog bilder fra rennet finnes på www.stuaset.no

 

Løypekjøring

Det ble gjort avtale om løypekjøring til skole- og påskeferien. Man kan alltid ønske seg mer av dette – det er et til sist et økonomisk spørsmål.

 

Skamdalsvegen

Styret oppnevnte Birger Hellesnes som ny representant for Velforeningen.

 

Vi sendte brev til Vegstyret i Skamdalsvegen i septembe,r etter at vi hadde mottatt flere reaksjoner på at vedlikeholdsarbeid på vegen hadde resultert i skader og gjort tilkomst til parkeringsplasser vanskelig. Videre pekte vi på at den foreslåtte løsning med innbetalingskvitteringer som parkeringskort var lite hensiktsmessig. Vi har i skrivende stund ennå ikke fått noen reaksjoner fra Vegstyret, men vår representant følger opp saken i deres årsmøte 26. februar.

 

Eiendomsskatt

Kommunestyret i Voss har gjort vedtak om å innføre eiendomsskatt. Det er holdt takst på alle eiendommer (17 000) og det er nettopp gjort vedtak om at eiendomskatten for boligeiendommer blir 2,1 promille. Vedtaket skal nå til lovlighetskontroll, men vi går ut fra at vi bare kan glede oss til å motta nok en giro!

 

 

 

 

 

www.stuaset.no

Hjemmesiden ble opprettet for ca ett år siden. Styret bruker den jevnlig til å publisere all informasjon som vi anser som viktig for våre medlemmer. Vi oppfordrer også den enkelte hytteeier til å komme med nyheter/bilder/tips/historier og tilbakemeldinger slik at siden holder seg levende og aktuell.

 

 

Bergen, 17.februar 2010

Styret i Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Arne T. Faannessen                  Karin C. Tollefsen        Hege C. Lindqvist

 

Gunnar Skirbekk                                  Oddbjørn Trohaug

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velforeningen for Stuaset hytteområde

 

Resultatregnskap                                      2009                     2008

 

 

                                                            Debet               Kredit              Debet               Kredit

 

Kontingent fra medlemmer                                            21800                                      19800

Avskrevet gammel fordring                                                                     914                           

Påskerenn, startkontingent                                              1726                                       2090

Medaljer, premier,div                           3792                                        3266

Løypekjøring                                        8500                                        9000   

Regnskapsføring 2008                          1500                                       

Kontor, møter,div.                                2713                                        1355

Porto                                                    1145                                        1711  

Bankgebyr                                              298                                           284

Renteinntekter                                                                  99                                              687    

Blomster/gaver                                     1010                                          805

Abonnement avis                                  1180                                         2645                          .

Diverse (isbor 2008)                                                                               399

Nei til bompengeaksjon                        1023

Kart                                                     2000

Reiseutgifter-Hyttefor. Årsmøte             2049

Sum                                                   25210                23625              20379                 22577          

Overskudd 2008                                                                                   2197 

Underskudd 2009                                                         1585

Sum                                                     25210              25210             22576                 22576

 

 

Bergen, 17. februar 2010

Styret i Velforeningen for Stuaset hytteområde

 

Arne T. Faannessen                  Karin C. Tollefsen        Hege C. Lindqvist

 

Gunnar Skirbekk                                  Oddbjørn Trohaug

 

 

 


 

Stuaset/Holo Velforening

 

 

Balanse                                             2009                     2008

 

 

                                                            Debet               Kredit              Debet               Kredit

 

 

Bankkonto 5270.05.13629                  45610                                      47194

Egenkapital årets start                                                   47195                                       44997

Årets resultat                                                                -1585                                        2197

Egenkapital årets utløp                                                   45610                                      47194

 

 

Sum                                                     45610              45610                47194            47194 

 

 

 

Bergen, 17. februar 2010

                     Styret i Velforeningen for Stuaset hytteområde

 

 

            Arne T. Faannessen                  Karin C. Tollefsen        Hege C. Lindqvist

 

Gunnar Skirbekk                                  Oddbjørn Trohaug

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Til årsmøtet 2010 i

Stuaset-Holo Velforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisjonsberetning 2009

 

 

Jeg har revidert regnskapet for 2009.

 

Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet som forelagt.

 

 

                                                Bergen, 16. februar 2010

 

 

 

 

                                    Tor Schumann Olsen