VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 blomsterdalen

Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

www.stuaset.no

 

 

 

Olje og Energidepartementet

v/NVE

 

                                                                                                          16.07.2010

 

Klage på avgjørelse vedr. vedtak om oppgradering av kraftlinjen Granvin-Voss

(NVE’s referanse: 200806704-29 kn/liha)

 

Vi viser til brev fra NVE feilaktig adressert til ”Velforeningen for Stuaneset hytteområde”

datert 05. JUL 2010 med tre ukers klagefrist! Foreningens korrekte navn fremgår av brevhodet. Videre skal vi få bemerke at vi ser det som lite heldig at man midt i den alminnelige ferieperioden opererer med tre ukers frist!

 

Velforeningen for Stuaset Hytteområde representerer ca 120 hytteeiere i Voss kommune.

Den aktuelle kraftledningen går gjennom del av det regulerte hytteområdet.

 

I brev til BKK NETT AS datert 30.05.2008 (kopi av brev og kart vedlegges) hadde vi merknad til planen og ga to alternativer mht fremføring i dette området:

1.      Ny trase noe lenger mot øst – som ikke vil øke lengden på ledningen

2.      At fremføringen gjennom hytteområdet skjer i jordkabel på en strekning på

ca 2km.

 

Det er vår oppfatning at den valgte traseen vil ha klare negative virkninger for området – vi viser her til øket mastehøyde og krav til øket sikkerhetssone. Vi er usikre på hvilke konsekvenser dette vil ha for de nærmestliggende hytteeiendommene og på eventuell strålingsrisiko.

I brev fra BKK NETT AS datert 02.05.2008 heter det:

”Primært ønskjer BKK Nett å byggja den nye ledningen i eksisterande trase. Me er likevel opne for å vurdera andre løysingar på deler av strekningen dersom det finst gode grunnar som talar for at det bør gjerast.”

 

Vi peker også på at Voss kommune siden dette – 1.september 2008- har vedtatt ny reguleringsplan for området. Vi går ut fra at dette også har konsekvenser for oppgradering av kraftledningen.

 

Med vennlig hilsen

Velforeningen for Stuaset hytteområde

 

Arne T. Faannessen (sign)

Styreformann

 

Vedlegg: kopi av vårt brev og kart sendt BKK 30.05.2008

Kopi: Norges Hytteforbund