VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 blomsterdalen

Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

www.stuaset.no

 

 

 

REKOMMANDERT POST

Skamdalsvegen

v/styreformann Knut Magne Bjørnestad

P.B. 26

5906 FREKHAUG

                                                                                                25.05.2010

 

 

Vi viser til Deres brev datert 26. mars og vårt brev datert 15.03. Saken er behandlet av vårt styre 23.05.10. og forelagt juristen i Norges Hytteforbund.

 

Vedr. pkt 1:

Vi legger til grunn at styret i Skamdalsvegen skal følge egne vedtekter.

Om man i noen tilfeller ikke har sendt ut årsmelding og regnskap før årsmøtet, er dette i strid med vedtektenes

§ 7, pkt 1 og 2 som påpekt i vårt brev. Videre sier pkt 4 at årsmøtet skal behandle ”saker som elles er nemde i innkallinga”. Med andre ord kan årsmøtet ikke fatte lovlige vedtak uten at dette punktet er oppfylt. Som formann har du et spesielt ansvar for at vedtektene følges.

 

Vi har ikke reist tvil om regnskapskontoret sin dugelighet, men viser her igjen til veglagets egne vedtekter.

 

Vedr. pkt 2

Vi har bedt om å få opplyst om hvordan vegstyret vil at kontrollører skal legitimere seg. Vi kan ikke se at dette er besvart. Dette ønsker vi å informere våre medlemmer om. Det vil kunne lette kontrollarbeidet.

 

Vedr. pkt 3

Det er ukjent for oss at Velforeningen skal ha gitt uriktige opplysninger, og at dette skal ha ført til at takstene for sommervedlikehold tidligere ikke har blitt regulert. Vi bestrider ikke at vedlikeholdsavgiften kan reguleres. Men vi vil igjen fremholde at årsmøtet i Skamdalsvegen ikke har fattet lovlig vedtak om dette for året 2010, og at det ikke er framlagt planer eller regnskap som gjør en heving nødvendig. Skamdalsvegen har attpåtil  kr 250 000 på bok. Dette er etter vår vurdering en mer enn tilfredsstillende reserve – og skulle iflg veglaget sine regnskaper rekke til nesten 3 års normale driftskostnader!

 

Slik vegrettsavtalen fremstår i festekontakten har hytteeiere med slik avtale krav på å kunne bruke vegen mot å betale vedlikeholds- og brøyteutgifter ”etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen”, jfr. veiloven § 54. Dette betyr at veieierne ikke kan beregne seg avgift utover de faktiske utgiftene. Dersom vi (hytteeierne) mener at vedlikeholdsandelen som kreves ikke samsvarer med lovens forutsetning, kan vi kreve skjønn for å få dette riktig fastsatt, §54 3.ledd.

 

 

 

Når det gjelder hytteeiernes begrensede adgang til å gjøre innsigelser mot fellesanlegg, så gjelder det forhold i selve hytteområdet. Vi har reist innsigelser mot at hyttefolket skulle måtte betale for en omlegging av siste del av Skamdalsvegen opp mot Burset – noe som kun ville komme noen eiendommer der til gode. Vi har registrert at det ekstraordinære årsmøtet i Skamdalsvegen senere også har avvist forslaget.

 

Vedr. pkt 4

Vi etterlyser fortsatt hvilke tiltak Styret vil gjøre mht til rassikring av vegen langs Grønlivatnet.

 

 

 

 

Vedr. pkt 5 og 6

Velforeningen for Stuaset hytteområde har i alle år oppnevnt en representant til Skamdalsvegen med møte og talerett. I tråd med dette mottok vi innkalling fra deg (uten sakspapirer) til det ordinære årsmøtet også i år. Men til det ekstraordinære årsmøtet fant du som styreformann ikke det nødvendig å sende oss innkalling?

 

Så vidt vi vet er det ca 130 brukere av Skamdalsvegen som betaler vedlikeholdsavgift. Velforeningen har pr. i dag ca 120 hytteeiere som medlemmer. Disse utgjør altså en tung bruker- og inntektsgruppe for vegen. Når Velforeningens årsmøte oppnevner en representant til Skamdalsvegen, så er det for å ivareta et god kommunikasjon med vegstyret. Vi avviser at andre skulle mene seg berettiget til å overprøve Velforeningens valg av tillitsmann.

 

Vi fastholder at Skamdalsvegen ikke har fremlagt dokumentasjon, planer eller sakspapirer som gir grunnlag for å øke sommer-vedlikeholdsavgiften fra kr. 300 til kr. 500. Vi viser til § 54 i vegloven, og vil om nødvendig benytte oss av adgangen til å kreve et skjønn.

 

 

Det er vår oppfatning at det i alle år har vært et bra forhold mellom grunneiere, vegstyret og velforeningen. Vi tror at positiv og åpen kommunikasjon er av det gode, og vi inviterer herved styret i Skamdalsvegen til et møte med vårt styre slik at vi kan få diskutere de aktuelle sakene over bordet. Vi ber om å motta svar med dokumentasjon innen samt et forslag til møtedato innen 14 dager fra mottak av dette brevet.

 

Med vennlig hilsen

Velforeningen for Stuaset hytteområde

 

 

Arne T. Faannessen

Styreformann

 

 

Kopi:      Stuaset Grunneigarlag v/ Jan-Erik Skutle

                Voss kommune, Næringsavdelinga v/ skogbruksjef Anders Gjøstein

                Norges Hytteforbund v/ Gunnar Svendsen

                www.stuaset.no