VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

STIFTET MAI 1977

 

 

 

BKK NETT AS

Kokstadvegen 37

Postboks 7050

5020 BERGEN

 

 

 

Deres ref: 10717627                                                                                   30.05.2008

 

Merknad til plan om ny 132kV ledning Voss-Granvin

Velforeningen for Stuaset hytteområde er en interesseorganisasjon for ca 100 hytteeiere i Voss kommune. Styret har for få dager siden mottatt Deres brev av 02.05 og på svært kort varsel behandlet saken i møte 28.05.

 

Eksisterende trase

Ettersom den eksisterende 45kV ledningen går gjennom hytteområdet vil endringer av ledningen ha stor betydning både for de hytteeiere som berøres direkte av øking av klausuleringsbeltet, men også for øvrige hytteeiere og brukere av dette frilufts- og rekreasjonsområdet.

 

Vi har tegnet inn det økte kravet til sikkerhetssone på et plankart. Ut fra dette antar vi at antall hytter som berøres direkte, øker fra 0 i dag til 5 ved ny oppgradering til 132kV.

 

Det opplyses at arbeidet vil innebære skifting av tråder og bygging av nye master.

Vi vil be om å motta informasjon hvilke konsekvenser vil den påtenkte oppgradering få mht:

  1. Hytter som blir liggende innenfor ny sikkerhetssone
  2. Hva blir evt nye mastehøyder med tanke på visuell konsekvens for friluftsområdet?

 

Alternative løsninger

Styret vil foreslå at området skjermes ved at fremføring 132kV ledning skjer ved:

 

Alternativ 1      Ny trase legges noe lenger møt øst på en begrenset strekning som vist på vedlagte kart. Denne traseen vil ikke øke lengden på ledningen.

 

Alternativ 2      Fremføring gjennom hytteområdet på strekningen A-B som vist på kartet, skjer ved jordkabel på en strekning på ca 2 km.

 

Vi imøteser Deres informasjon og vil for øvrig be om å bli holdt løpende orientert.

 

Med vennlig hilsen

Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Arne T. Faannessen (sign)

Styreformann

 

Vedlegg: Kart med inntegnet alternativ