VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 Blomsterdalen

Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

www.stuaset.no

 

 

 

Styret i Skamdalsvegen

Knut Magne Bjørnestad, P.b. 26, 5906 Frekhaug

Torstein Herre, Bordalen, 5700 Voss

Jan-Erik Skutle, Skutlesvegen 264, 5700 Voss

 

 

 

Påminning                                                                                         05.08.2010

 

 

 

Vi viser til vårt brev datert 25.05.2010, sendt som rekommandert post til Skamdalsvegen v/ styreformannen Knut Magne Bjørnestad. Kopi av brevet vedlegges nå til de to andre styremedlemmene til orientering.

 

I brevet ba vi om å få svar samt et forslag til en møtedato innen 14 dager, ettersom vi ønsket å få avklart de aktuelle tvistespørsmål før sommeren.  Vi beklager sterkt at vi etter mer enn to måneder ennå ikke har mottatt svar eller annen reaksjon på vårt brev!

 

Styret i Skamdalsvegen står felles ansvarlig dersom man ikke har reservert seg.

Vi ber om at Styret i Skamdalsvegen har et møte med representanter for Velforeningens styre snarest mulig – for å få disse sakene ut av verden!

 

 

Med vennlig hilsen

 

Arne T. Faannessen

Styrets formann

 

 

 

Kopi:   Voss Kommune v/Skogbrukssjef Anders Gjøstein

            Birger Hellesnes