VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Org.nr. 993133833               STIFTET MAI 1977

 

 

Innkalling til årsmøte

Mandag 28.03. 2011 kl 1900 på Slåtthaug v.g. skole

Dagsorden:

                        1          Årsmelding

                        2          Regnskap

                        3          Valg

                        4          Innkomne saker

 

1          Årsmelding

          Styret

I 2010 har styret hatt følgende sammensetning:

            Arne T. Faannessen      formann                                               

            Hege C. Lindqvist         nestformann                                          på valg 2011

            Gunnar Skirbekk          styremedlem                                         på valg 2011

            Wenche Almeland        styremedlem                                        

            Torill Eide                     styremedlem                                        

 

Sammensetning av øvrige verv:

            Revisor                                     Tor Schumann Olsen

            Valgkomite                               Karin Tollefsen og Oddbjørn Trohaug

            Arbeidsutvalg                           Edvin Magnesen, Tor Schumann Olsen

            Representant i Vegstyret           Birger Hellesnes

            Regnskapsfører                        Laila Magnesen

 

Styret har i denne funksjonsperioden hatt 1 styremøte i tillegg til hyppige kontakter pr. telefon og e-post.

 

Kraftlinjer i området

1          Oppgradering av kraftledningen Granvin-Voss

Velforeningen var såkalt høringsinstans og hadde sendt klage med forslag til 2 alternative traséer gjennom vårt hytteområde 30.05.2008. BKK ble gitt konsesjon for oppgraderingen og våre innvendinger ble ikke tatt hensyn til.

2          Kraftlinjen Sima – Samnanger

Denne kraftlinjen ble en av de mest omtalte utbyggingssaker i 2010. Protestene fra flere av hardangerkommunene og aksjonene mot de såkalte ”monstermastene” er vel kjent. Ettersom traséen vil berøre vårt rekreasjonsområde, sendt vi en protest mot planene til Olje- og energidepartementet. Vi vet vel alle nå hva utfallet har blitt(…)

 

 

Skamdalsvegen

Vi sendte brev til styreformannen i Skamdalsvegen 15.03 etter at de hadde holdt sitt årsmøte den 26.02 uten at det var sendt ut sakspapirer (årsmelding etc) som skal foreligge etter deres egne vedtekter. Av ca 18 grunneiere, møtte bare 4 (!)+ vår oppnevnte representant, Birger Hellesnes. Ingen av ”våre” grunneiere møtte! I brevet pekte vi på at årsmøtets vedtak ikke kunne kjennes gyldig – bl.a. gjaldt det heving av vedlikeholdsgebyret. Vi hevder at dette  er unødvendig ettersom veglaget hadde kr. 250.000 på bok – noe som svarer til flere års normale vedlikeholdskostnader. Det er hytteeierne betaling som står for ca ¾ av alle driftinntekter. Kostnader til vedlikehold og omlegging av Skamdalvegen ovenfor hytteområdet er hytteeierne uvedkommende. Dette ihh Vegloven og uttalelser fra kommuneingeniør Sjur Himle i orienteringsmøte mellom grunn- og hytteeiere 12. Mars 1977.

 

Videre tok vi nok en gang opp behovet for sikring av den rasutsatte delen av vegen langs Grønlivatnet.

 

Etter at vi mottok et svarbrev fra styreformannen, sendte vi et rekommandert brev der vi punkt for punkt gikk gjennom saken samt styreformannens påstander. Vi etterlyste her et  fortsatt positivt samarbeide mellom Skamdalsvegen og Velforeningen, slik vi har hatt det i mer enn 30år! Vi hørte deretter ikke noe fra Skamdalsvegens styre og sendte purring 5. August 2010.

 

Vegstyret ba så Indre Nordhordland Jordskifterett om å oppnevne en nemd for å behandle uenigheten. Dette sa retten den bare kunne gjøre dersom begge parter – veglaget og velforeningen – var enige. For oss var dette greit, men så ombestemte formannen i vegstyret seg og sendte begjæring om oppnevning av voldgiftrett til Nordhordland Tingrett!

 

Velforeningen er formelt sett ikke part i saken: den gjelder forholdet mellom veglaget og den enkelte hytteeier. Styret har sett det som hensiktsmessig å ”tre inn” i saken og har etter anbefaling fra Norges Hytteforbund engasjert en advokat lokalt. På våre vegne har han (advokat Pål Heldal, advokatfirma Stiegler)  sendt et prosesskriv til Tingretten der det nedlegges påstand om at saken avvises og at vi tilkjennes saksomkostninger.

 

Styret har et sterkt ønske om at fred og fordragelighet skal være tilstede i vårt ”ferieparadis” slik vi stort sett har hatt det siden 1977. Vi beklager at forholdet til vegstyret har fått en slik utvikling etter 2009! Vi etterlyser et større engasjement blant alle grunneierne i veglaget!

 

Birger Hellesnes har vært vår oppnevnte kontaktmann til vegstyret. Han ønsker nå å få avløsning, noe styret beklager. Han har hatt styrets fulle tillit i den vanskelige saken og vi takker for innsatsen.

 

RV 13  Bompenger

Dette har vært en sak som har krevd mye oppmerksomhet også  i løpet av 2010. Her følger et sammendrag av de tiltak styret i velforeningen har gjennomført:

·        Brev sendt Vegdirektoratet sammen med Grunneigarlaget 25.03

·        Kontakt med formannen i Fylkesutvalet 23. April

·        Brev sendt til gruppelederne i Voss kommunestyre med anmodning om at kommunestyret gjør vedtak i saken. Avslått med henvisning til Samferdselsdepartementet av ordføreren 15. Juni

·        Brev sendt til ordføreren 30.06 under henvisning til at Vaksdal gjorde vedtak.

·        Bompengeinnkrevingen utsatt pga uenighet om plassering av bomstasjonen mellom Voss/Vaksdal

·        Under henvisning til klageadgang sendte vi 20.11 klage på takstene for Vossapakko og reiste følgende krav: Primært at alle med eiendommer i Stuaset-Holo-området ble gitt fritak for betaling av bompenger ved passering av bomstasjonen ved Svelgane. Subsidiært at alle med eiendommer i området maksimalt skal betale bompenger en gang i døgnet ved passering av denne bomstasjonen.

·        20. November – sendt klage til Samferdselsdepartementet på saksbehandlingen i Statens vegvesen/Vegdirektoratet (SVV)– kopi til alle stortingsrepresentantene fra Hordaland samt medlemmene av samferdselskomitéen.

·        Samferdselsdepartementet besvarte vår klage på saksbehandlingen 22.12. Man beklaget at flere av våre henvendelser ikke var besvart. Man hevdet at forholdet ble tatt opp for sent!!! (Vi tok dette spørsmålet opp første gang i 2006!)

·        SVV avgir innstilling om bompengesatsene til Samferdselsdepartementet 6. Januar 2011.

·        Vi ga uttalelse til departementet 19. januar der våre krav ble gjentatt med henvisning til vedtaket i Voss formannskap der det ble bedt om at man skulle vurdere å flytte bomstasjonen, evt bygge ny tilførselsveg eller gi særordning eller fritak.

·        Stortingsrepresentant Halleraker (som var saksordfører for Vossapakko) har i e-post opplyst at han har tatt saken opp med samferdselsministeren som nekter å svare!

 

Som alle nå vet har man startet innkrevingen. Vi venter fortsatt på et svar, men har begrenset tro på at vi vinner frem overfor SVV/Samferdselsdepartementet. Vi vil evt vurdere en klage til Sivilombudsmannen. Vi har forsøkt å holde medlemmene løpende orientert på www.stuaset.no og vil fortsatt gjøre det.

 

 

 

Påskerennet

Arrangementet ble holdt borte fra Kjeatjønnet pga isforholdene. Nytt måltelt ble tatt i bruk. Stor deltagelse og bra vær – 115 barn i barnerennet. Som vanlig premier og gaver til alle! Takk til alle som bidro.

 

 

 

 

 

Bergen, 10.mars 2011

Styret i Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Arne T. Faannessen                  Hege C. Lindqvist         Gunnar Skirbekk         

 

Wenche Almeland                    Torill Eide