STUASET-HOLO GRUNNEIGARLAG

v/formann Jan-Erik Skutle, Skutlesvegen 264, 5700 VOSS

og

VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 Blomsterdalen Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

 

Det Kongelige Samferdselsdepartement

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

 

 

SVVs ref.: 2010/031047-065 og 068                                             19.01.11

 

Uttalelse: Vossapakken –klage på takstvedtaket

Vi viser til brev fra Vegdirektoratet vedlagt kopi av deres innstilling til Samferdselsdepartementet datert 06.01.2011. Vi har følgende kommentarer som vi ber om at departementet vektlegger ved sin videre behandling:

Som man vil se av innstillingens side 1, siste avsnitt, så ba Voss kommune v/formannskapet om at det ble vurdert å flytte bomstasjonen nærmere Granvin, evt bygge ny nedre tilførselsveg til Bulkovegen eller gi særordning/fritak.

I tråd med dette har vi følgende krav:

Primært: alle med eiendommer i Stuaset-Holo området gis fritak for betaling av bomstasjonen ved Svelgane.

Subsidiært: alle med eiendommer i området skal maksimalt betale bompenger en gang i døgnet ved passering av den samme bomstasjonen.

SVV ikke har funnet å ta hensyn til de lokale forhold ved plassering av denne bomstasjonen. Man har heller ikke vist vilje til å besvare eller gå i dialog med berørte brukergrupper. Videre tilrår ikke SVV å legge om lokalvegen (s3, 5.avsn.). Denne vegen er kommunalveg i Voss.

Som brukere unnslår vi oss ikke å betale bompenger! Vi vil betale bompenger ved ordinær inn- og utpassering til kommunen. Men dersom takstordningen fastholdes, vil enhver tur til/fra kommunesenteret/eiendommene, butikker o.a. resultere i at denne brukergruppen må betale 2xkr 40,- (før rabatter). Skal en gjennomføre en aktivitet, lar dette seg ikke gjennomføre innenfor timesregelen!

Vi derfor be om at Samferdselsdepartementet ved sin vurdering tar lokalt hensyn og at vårt krav imøtekommes!

Med vennlig hilsen

Stuaset Holo Grunneigarlag             Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Jan_Erik Skutle (sign)                                    Arne T. Faannessen (sign)

Formann                                                        Styreformann

 

Kopi: til stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide og  Øyvind Halleraker