STUASET-HOLO GRUNNEIGARLAG

v/formann Jan-Erik Skutle, Skutlesvegen 264, 5700 VOSS

og

VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 Blomsterdalen Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

 

Det Kongelige Samferdselsdepartement

Veg- og baneavdelingen

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

 

Deres ref: 10/204-BO                                                          19.01.2011

 

VOSSAPAKKEN-  Vår klage fastholdes -ref vår klage på VDs saksbehandling m.m. – feil i departementets svar datert 22.12.2010.

 

Vi viser til vårt brev  datert 20.11.2010 og departementets svar av ovennevnte dato.

Vi merker oss at departementet beklager tidligere manglende svar, men vil påtale at den oppgitte begrunnelse dessverre ikke er korrekt:

Statens vegvesen har opplyst til departementet at en medvirkende årsak var at bomstasjsonsplasseringen ble tatt opp på et sent stadium i prosessen i forbindelse med takstsøknaden i 2010.”

Vi stiller oss undrende til at departementet ser ut for å godta denne begrunnelsen fra SVV:           

I vårt brev til departementet burde man kunne se at vi gjorde vår første henvendelse til SVV om plassering av bomstasjonen ved Svelgane allerede i 2006! Kopi av denne korrespondansen var vedlagt vårt brev. Videre ga SVV oss i 2009 gjentatte ganger som svar at den endelige plassering av nevnte bomstasjon da ennå ikke var besluttet.

Vårt anliggende er at SVV/Vegdirektoratet ikke har vist verken evne eller vilje til å informere, besvare eller begrunne sin saksbehandling eller beslutninger overfor oss som berørt part.  Derved har man ikke vist vilje til å ta hensyn til lokale forhold.

Når bomstasjonen nå har fått sin uheldige plassering, så har departementet kun en mulighet for å rette opp feilen, nemlig gjennom en rimelig fritaksordning for de brukere som felles får en urimelig økonomisk belastning ved å måtte betale doble bompenger. Vi viser her til vår klage på takstvedtaket datert 20.11.2010 og vedtak i Voss formannskap.

Fordi begrunnelse fra VD/SVV påviselig er ukorrekt, opprettholder vi vår klage til samferdselsdepartementet.

 

Med vennlig hilsen

Stuaset Holo Grunneigarlag             Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Jan_Erik Skutle (sign)                                    Arne T. Faannessen (sign)

Formann                                                        Styreformann

 

Kopi:   Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide

            Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker