VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 Blomsterdalen

Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

 

 

 

 

 

Styret i Skamdalsvegen

v/ Ingrid Skutle

Skutlesvegen 238

5700 VOSS                                                                                           31.05.11

 

 

 

Vedr. Forhold mellom Skamdalsvegen og hytteeierne

 

Velforeningen er glad for at vår nye kontaktmann, Tor Schumann Olsen og undertegnede  fikk et møte med dere i Styret i Skamdalsvegen 26.05.11. Gjennomgang av en del saker var nyttig, og det ser ut for at begge parter nå synes å være enige om at de siste par årenes ubehagelige kontroverser skal høre til historien, og at vi nå retter blikket fremover.

 

Regnskapet

Som nevnt viser regnskapene for vegen en mer enn vanlig økning i driftskostnadene for 2010. Det ble bekreftet at økningen i stor grad kan henføres til utbedring og grusing av vegen ovenfor hytteområdet - opp mot Burset. Hvor mye dette utgjør, fremgår ikke av regnskapet, men det ble opplyst at det evt. vil kunne fremgå av bilagene.

 

Velforeningen har en klar oppfatning av at medlemmenes andel av kostnader for drift og vedlikehold av vegen er begrenset til og med hyttefeltet. Vi noterte oss at styrelederen i vegen mener at det skal gjelde en felles sats for alle, uavhengig av hvor stor del av vegen som brukes. Dette tilbakevises av oss, under henvisning til §54 i vegloven (som vegstyret selv hevder vegen er bygget etter i sitt brev til Tingretten datert 26.11.2010). Videre viser vi til referat fra møte i velforeningen12.03.1977, (side 3, 2. avnitt) der kommuneingeniør Sjur Himle, Voss kommune informerte:

” Når det gjaldt utgifter til vedlikehold av veien, opplyste Himle at det bare var utgifter for den del av veien som ligger innenfor hytteområdet som vil falle på hytteeierne. Grunneierne tar sin del av vedlikehold av vegen.”

Kopi av utdrag av nevnte møtereferat vedlegges.

Styret i Velforeningen vil likevel se det som naturlig at hytteeiernes andel av drifts- og vedlikeholdskostnadene går frem til broen ved Grønlivatnet (Ljøke) ettersom denne del av veien brukes av hyttefolket, slik det ble nevnt under møtet.

 

På dette grunnlag ber vi om at man for fremtiden kontomessig skiller disse kostnadene i regnskapene, men vi vil i denne omgang ikke reise krav om en gjennomgang og fordeling av kostnadene for 2010. Dersom vegstyret fastholder sin oppfatning for fremtiden, kan man evt finne sin løsning ved et skjønn. Velforeningen forbeholder seg i så tilfelle retten til å ta fordelingen for 2010 opp på ny.

 

Årsmøtet i Skamdalsvegen har fastholdt at årsavgiften skal være kr. 1000 pr. hytte, og vegstyret tar sikte på å få trykket laminerte parkeringsbevis som kan vare i noen år. Hver hytte vil motta 2stk. Vi fikk forståelsen av at det nye styret ikke vil drive jakt på ”parkeringssyndere” utenom påsken. Velforeningen tar dette til etterretning og vil anmode medlemmer som står til rest fra tidligere å innbetale det gjenstående snarest.

 

 

De høye driftskostnadene i 2010 har redusert egenkapitalen markant, og vi aksepterer behovet for å styrke denne. Vi vil anta at en egenkapitalandel svarende til 2-3års normale driftskostnader som et hensiktsmessig nivå. Det foreligger ikke noe egentlig budsjett for 2011.

 

Dugnadsinnsats

Vi har fått forståelsen av at det har vært praktisert adgang til betaling av andel i vegens kostnader ved grunneieres dugnadsinnsats. Noe dugnadsregnskap foreligger ikke. Det er vår oppfatning at Vegstyret nå må etablere et slikt regnskap og fastsette satser for dugnads-innsats for alle som deltar i slikt arbeid.

 

Sikringsarbeid

Velforeningen har ved flere anledninger tatt opp behovet for ras-sikring av berget ved Grønlivatnet. Her har vegstyret et ansvar. Vi ble orientert om at det foreligger et prisoverslag uten at dette er kvalitetssikret ved vurdering av geolog. Vi vil i løpet av sommeren forsøke å bidra til at slik sakkyndig befaring kan skje gjennom våre kontakter, uten at vi derved påtar oss noe ansvar.

 

Skamdalsvegens vedtekter

Ettersom det ikke fremgår klart hvilke vedtekter som nå gjelder (det skal være gjort nye vedtak og noen punkter er overstrøket/rettet?), så ber vi om å få tilsendt ajourførte vedtekter.

Vi har registrert at man visstnok har endret §3 pkt. 3c: Val av 2 ettersynsmenn m/varamann for 1 år, under henvisning til at regnskapene nå føres av godkjent regnskapsbyrå. Det er vår vurdering at slike ettersynsmenn (revisorer) også har som sin oppgave å se til at styrets arbeid skjer ihht vedtektene.

 

Vi forstår det slik at velforeningen sin representant vil bli innkalt til møtene/årsmøtet og få sakspapirer tilsendt i tråd med tidligere praksis. Vi vil peke på at dersom Skamdalsvegen ble stiftet i dag, så ville alle deltagere automatisk være medlemmer slik vegloven fastsetter.

 

Informasjon til brukere av vegen

Velforeningen har som kjent sin egen hjemmeside: www.stuaset.no. Vegstyret inviteres til å ta denne informasjonskanalen i bruk. Ved slikt behov ta kontakt med vår web-redaktør: hege@stuaset.no

 

Vi ser frem til et positivt samarbeid med Skamdalsvegen på samme måte som vi alltid har hatt

det med grunneierne i hytteområdet!

 

Med vennlig hilsen

Velforeningen for Stuaset hytteområde

 

Arne T. Faannessen

styreformann