VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 Blomsterdalen

Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

 

 

Innkalling til årsmøte

Mandag 12. mars 2012 kl 1830 hos Baker Brun, Damsgårdsveien 109A

 

Dagsorden:

1.     Årsmelding

2.     Regnskap

3.     Valg

4.     Innkomne saker

 

1.     Årsmelding

Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning:

Arne T. Faannessen         formann - på valg 2012

Hege C. Lindqvist           nestformann

Torill Eide                       styremedlem  - på valg 2012

Wenche Almeland           styremedlem  - på valg 2012

Geir Arild Ulveseter         styremedlem

 

Styret har i løpet av året ikke hatt noe samlet møte, men behandlet aktuelle spørsmål per e-post og telefon med løpende orientering til medlemmene på vår hjemmeside www.stuaset.no.

 

Vår klage på kraftledning Granvin-Voss

Det kongelige Olje- og Energidepartement meddelte oss i brev datert 14. Oktober 2011 at vår klage ble ikke tatt til følge. Brevet ble lagt ut på vår hjemmeside.

 

Skamdalsvegen

Vegstyrets krav om voldgiftsrett ble imøtegått av oss, og Nordhordland Tingrett ga oss medhold i dette i brev datert 14. april 2011 med slutning:

1.     Begjæring om oppnevning av voldgiftsrett avvises

2.     Skamdalsvegen ved styret pålegges å betale saksomkostninger til velforeningen for Stuaset hytteområde med 3.000 –tretusen- kroner

 

Etter at Skamdalsvegen hadde valgt nytt styre sendte vi et brev til den nye styrelederen, Ingrid Skutle. I brevet uttrykte vi håp om at vi på ny kan få den fred og fordragelighet vi alle ønsker i forholdet mellom hyttefolk og eierne av vegen! I så måte hadde de siste par årene vært et kjedelig unntak som vi må legge bak oss! Vi ba om å få et møte og Tor Schumann Olsen og Arne T. Faannessen møtte det nye vegstyret 26. mai. Det ble et greit møte og vi oppsummerte det i brev til vegstyret datert 31.05. Vi fastholder vårt syn om at hytteeiernes andel av vegkostnadene er begrenset. Grunnlaget for dette er uttalelser fra kommuneingeniør Sjur Himle i møte med Velforeningen 12.03.1977 ihht referat: ”Når det gjaldt utgifter til vedlikehold av vegen opplyste Himle at det bare var utgifter for den del av vegen som ligger innenfor hytteområdet som vil falle på hytteeierne. Grunneierne tar sin del av vedlikehold av vegen.”

 

Vi ga likevel til kjenne at vi ser det som naturlig at hytteeiernes andel av drifts- og vedlikeholdskostnadene går frem til broen ved Grønlivatnet (Ljøke) ettersom denne delen av veien brukes av hyttefolket.

 

Vegstyret har fastholdt at årsavgiften skal være kr. 1000 pr hytte og de opplyste at de tok sikte på å få trykket laminerte parkeringsbevis som kan vare noen år. Hver hytte vil motta 2 stk.

 

Norges Hytteforbund

Vi sendte brev til forbundet 20. mars der vi etterlyste deres engasjement i en  del spørsmål. Vi mottok gode råd fra forbundets jurist i vegsaken. Vår formann deltok i ”Hyttetinget” som holdes hvert 2.år. Forbundet valgte ny formann (fra velforening med ca 3000 medlemmer!). Det er å håpe at han setter ny fart i forbundets arbeid!

 

Løypekjøring

Styret har lagt til grunn at det skal kjøres løyper i de mest brukte traseene i tilslutning til skole- og påskeferie. Vi kan alltid ønske oss mer, men til syvende og sist er det et spørsmål om medlemmenes ønsker og -betalingsvillighet.

 

Påskerennet

Det årlige påskerennet gikk av stabelen i nærområdet rundt bossbu nr 2.  Det deltok 92 barn, noe færre enn i 2010 hvor den var 112 deltakende barn.  I familierennet var det også i år stor deltakelse og vi kjørte i år som i 2010 en ubemannet variant med 8 poster fordelt ut i terrenget.  Hele 4 lag hadde lik poengsum og fikk alle hvert sitt napp i vandrepokalen.

Bergen, 12.3 2012

Styret i Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Arne T. Faannessen                  Hege C. Lindqvist         Arild Ulveseter

 

Wenche Almeland                    Torill Eide