VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Org.nr. 993133833               STIFTET MAI 1977

 

 

 

Protokoll fra årsmøtet i Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Møtested: Baker Brun – Damsgårdsveien 109A

 

Dato: 12. mars 2012

 

Frammøte: 18 stemmeberettigede

 

Utsendt dagsorden:

 

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Valg
  4. Innkomne saker

 

 

REFERAT:

 

Formann Arne T. Faannessen innledet møtet og ønsket velkommen. 

Formannen ble valgt som ordstyrer.   Innkalling og dagsorden ble godkjent.  Hege C. Lindqvist ble valgt som referent, Rune Rosland og Jørn Minde ble valgt til å medundertegne protokollen.

 

Sakene:

 

1.            Årsmelding

Arne T. Faannesen gjennomgikk Årsmeldingen. 

Årsmelding ble godkjent.

 

2.            Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av Arne T. Faannessen. Revisors beretning ble opplest av revisor Tor Schumann-Olsen.  Både regnskap og revisors beretning ble godkjent.

 

3.            Valg

Arne T. Faannessen, Wenche Almeland og Torill Eide trer ut av styret. Alle 3 ble takket for innsatsen og fikk en liten gave. Etter forslag fra valgkomiteen ble Hege C. Lindqvist valgt som Leder, Nina Bratli, Rune Rosland og Odd Nesse ble valgt inn som styremedlemmer for 2 år.

 

Arne T. Faannessen, Wenche Almeland og Torill Eide trer automatisk inn som ny valgkomite.

 

            Alle valg var enstemmig.

 

4.     Innkomne saker

Styret foreslo å endre velforeningens vedtekter.  Endringen går ut på å endre ”formann” til ”leder” og ”nest-formann” til ”nestleder”.  Endringen ble enstemming vedtatt.

 

På møtet ble det forespurt om styret kunne ta kontakt med grunneierne for å få på det rene hvem som vil kjøre scootertransport for oss fremover. 

 

 

5.     Orienteringssaker

 

a.    Bredbånd / mobildekning i hytteområdet

Styret hadde på oppfordring fra en hytteier undersøkt mulighetene for å få en raskere/bedre netttilgang samt bedre mobildekning i hytteområdet.  Styret v/ Arild Ulveseter har vært i kontakt med både Telenor og Netcom i sakens anledning.  Både Telenor og Netcom kunne opplyse om at der er plassert en sender ved Skjervet som peker i ”feil retning” i forhold til hyttefeltet vårt.  Telenor var ikke villige til å bidra med å få gjort noe med nettet/senderen i området.  Netcom var noe mer hjelpsomme og kunne muligens vurdere å gjøre noe med nevnte sender samt hadde en del tips om hva man selv kunne gjøre for å få bedre forhold ved innkjøp av trådløs router / analog telefon etc.  Styret vil på oppfordring fra medlemmene gjøre et nytt fremstøt for å få avdekket hva som faktisk kan gjøres for å bedre mobildekningen samt netttilgang i hytteområdet vårt.  En orientering vil bli gitt på www.stuaset.no.

 

 

Protokollen er signert ved:

 

 

-------------------------------------             ---------------------------------------

Rune Rosland                                            Jørn Minde