VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Birkelandsbotn 27 a, 5226 Nesttun

Org.nr. 993133833 STIFTET MAI 1977

 

 

Innkalling til årsmøte

Mandag 18. mars 2013 kl 1800 i kantinen på Slåtthaug videregående skole

 

Dagsorden:

1. Årsmelding

2. Regnskap

3. Valg

4. Innkomne saker

 

1. Årsmelding

Styret har i 2012  hatt følgende sammensetning:

 

Hege C. Lindqvist        : Leder

Geir Arild Ulveseter      : Nestleder – på valg 2013

Rune Rosland              : Styremedlem

Nina Bratli                    : Styremedlem

Odd Nesse                   : Styremedlem

 

Sammensetning av øvrige verv:

Revisor                            : Tor Schumann Olsen

Valgkomite                       : Arne T. Faannessen, Wenche Almeland og Torill Eide

Arbeidsutvalg                   : Edvin Magnesen, Tor Schumann Olsen

Representant i Vegstyret   : Tor Schumann Olsen

Regnskapsfører                : Laila Magnesen

 

 

Styret har i løpet av året ikke hatt noe samlet møte, men behandlet aktuelle spørsmål per e-post og telefon med løpende orientering til medlemmene på vår hjemmeside www.stuaset.no.

 

Norges Hytteforbund

I 2013 har vi ikke hatt kontakt med Norges Hytteforbund.  Vi deltok heller ikke med representant på ”Hyttetinget” som avholdes hvert 2.år.

 

Snøscootertransport og løypekjøring

På hjemmesiden finnes det en oversikt over hvem som kjører scootertransport i området.  Dette har i 2012 fungert tilfredsstillende.  Styret har lagt til grunn at det skal kjøres løyper i de mest brukte traseene i tilslutning til skole- og påskeferie.

 

Påskerennet

Det årlige påskerennet gikk av stabelen i nærområdet rundt bossbu nr 2. I et nydelig vær var det hele 103 barn som deltok i årets barne-renn. Dette var en økning i antall deltakere fra året før. Alle fikk medalje da de passerte mål og det ble trukket premier på startnumrene. I familierennet var det også stor deltakelse. Her var det fem ubemannede og to bemannede poster.

Skamdalsvegen Veglag

Vi har i 2012 hatt et meget godt samarbeid med Vegstyret i Skamdalsvegen og vår observatør i styret Tor Schumann Olsen har deltatt på Veglagets årsmøte og på befaring i Grønliberget vedrørende opprenskningen.  En sak som har vært forsøkt tatt opp med styret i Skamdalsvegen tidligere år ble i år realisert.  Veien langs Grønlivatn nedenfor Grønliberget har i alle år vært gjenstand for småras.  Vegstyret engasjerte derfor i sommer et firma som gjennomførte et sikringsarbeid her. Det ble satt opp en god del bolter, masse løsmasser ble fjernet og et nett er satt opp. Melding fra Veglaget og fra entreprenør som utførte jobben er at fjellet i denne skråningen er dårlig og at vi nok om noen år må gjenta opprenskningen og muligens også sette opp flere bolter og nett.

 

Mobildekning i hytteområdet

På forrige årsmøte ble styret oppfordret til å undersøke nærmere om det lot seg gjøre å få forbedret mobildekningen i området.  Styret var i kontakt med både Telenor og Netcom, hvorav Netcom var dem som kunne gi oss håp ift at de skulle oppgradere alle sine basestasjoner i løpet av 2013.

 

 

 

 

Bergen, 18.mars 2013

Styret i Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

 

Hege C. Lindqvist       Arild Ulveseter 

 

 

Rune Rosland              Nina Bratli                   Odd Nesse