VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Org.nr. 993133833               STIFTET MAI 1977

 

Hardanger Energi

Postboks 33

5782 Kinsarvik

v/Magne Mo                                                                                                   Voss, 18.6.2013

 

 

Vedr planer om inngrep i vernete vassdrag i Stuaset hytteområde

Vi er blitt gjort oppmerksomme på at Hardanger Energi for tiden utreder planer om overføring av vann fra Grønlivatn og eventuelt Langasetvatn til Krokavatn.

Tilsvarende planer var allerede fremme tidlig på åttitallet, men ble skrinlagt i Samla Plan pga konfliktnivået ved planene, ref Samla Plan, Vassdragsrapport Hordaland Fylke 230 Lussandelva m/flere, datert 1/11-1983.

Denne utbygging/oppdemming av dette vernede vassdrag vil ha vesentlig negative konsekvenser for vårt hytteområde Stuaset/Holo i Voss Kommune.

Som Velforening i området representerer vi omkring 120+ hytteeiere.  I tillegg til hyttefolket er dette terrenget meget brukt av andre i Voss kommune og da spesielt i skisesongen

 Vi vil med dette brevet gjøre Hardanger Energi oppmerksomme på at vi er særdeles bekymret og svært negative til planene deres som slik vi forstår det innbefatter regulering av Grønlivatn, bygging av pumpestasjon og tunnelbygging mellom nevnte vatn og Svartatjønn samt alternative planer som også inkluderer regulering av Langsetvatn. 

Vår oppfatning er at om disse planene blir realisert vil det medføre svært uheldige endringer av de ovennevnte vernede vassdrag som igjen gir svært uheldige ringvirkninger for oss som brukere av området. Vi er også svært bekymret for en langvarig anleggsperiode med tungtrafikk på en vei som går midt gjennom et fredelig hytteområde og som heller ikke er dimensjonert for denne typen trafikk.  Tunneldriving vil i tillegg medføre masseuttak og sannsynligvis skjemmende tipp i terrenget.

Hardanger Energi sine planer om regulering av vernede vassdrag vil bidra til å endre topografien i området vesentlig.  Skiterrenget i området er allerede utfordrende og stedvis bratt og de omtalte vann, Grønlivatn, Krokavatn, Svartatjønn og Langsetvatn, er alle vann som er is/snølagte om vinteren og som per i dag inngår som en del av løypenettet vårt.  Krokavatn er som kjent regulert i dag og vi ser hvilke utfordringer det gir oss på vinterstid ift utrygg is og sprekker knyttet til sterk nedtapping (ref siste vinters ekstreme nedtapping).

 

Vi vil også gjøre Hardanger Energi oppmerksom på (i tilfelle det er ukjent) at Skjervefossen er varig vernet. Med de planer som foreligger vil vesentlig av vannføringen i denne kjente turistattraksjon bli redusert.

Følgende sitat fra rapporten Samla Plan (4-9)  sier sitt om dette vassdraget:

«Granvinvassdraget er karakterisert som et unikt vassdrag i Vest-Norge. Overføring av Langsetvatn og Grønlivatn vil redusere vassdragets representativitet og referanseverdi nedenfor inntakene vesentlig, spesielt mellom Skjervet og Granvinvann.»

Ut ifra det vi er blitt gjort oppmerksomme på vil vi med dette brev få gi uttrykk for at vi som velforening er sterkt i mot alle former for inngrep i våre vassdrag som på alle måter vil forringe det vakre kulturlandskapet i hytteområdet vårt.

Vi ber Hardanger Energi om å skrinlegge alle planer knyttet til ovennevnte nå!

 

 

Med hilsen

For Stuaset Velforening

 

Hege C. Lindqvist

Leder                                                                                                                                   

 

Kopi av dette brev sendt til:

 

Ø  Fylkesmannen i Hordaland

Ø  Avisa Hordaland

Ø  Bergens Tidende

Ø  Grunneigarlaget Stuaset / Holo

Ø  Skamdalsvegen veglag

Ø  Voss Utferdslag

Ø  Bulko Kraft AS

Ø  Stuaset.no

Ø  Naturvernforbundet i Bergen og Hordaland