VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Org.nr. 993133833               STIFTET MAI 1977

 

Møtereferat

Informasjonsmøte vedr Hardanger Energi sin planlagte utbygging / regulering av vernede vassdrag i Stuaset hytteområde

Tidspunkt:  3. september 2013, kl 15:00-16:30

Sted: Møtelokale i Peisestuen, Flatlandsmo Camping, Voss.

Tilstede:

Hardanger Energi (HE): Magne Alpen (prosjekleder), Harald Sandvik (Daglig leder)

Stuaset Velforening: Arne Faannessen, Jon-Arvid Himle, Tor Schumann-Olsen, Hege C. Lindqvist (leder)

Grunneiere: Jan E Skutle, Knut Flatlandsmo.

REFERAT:

1.       Tor Schumann-Olsen innledet møtet og fortalte litt av bakgrunnen for møtet.    Møtet kom i stand på oppfordring fra Velforeningen for Stuaset hytteområde etter at opplysninger knyttet til Hardanger Energi sine planer om utbygging av vernede vassdrag i Stuaset hytteområde var kommet Velforeningen for øret. Styret i Velforeningen sendte allerede i juni -13 et brev til Hardanger Energi hvor de gav uttrykk for sine synspunkter, men kan ikke se at svar på dette brevet foreligger pt.

 

2.       Harald Sandvik og Magne Alpen presenterte prosjektet slik de på nåværende tidspunkt ser det for seg.  De presiserte at prosjektet ennå var et såkalt skisseprosjekt som (om de velger å ta det videre) skal tas opp til beslutning i styret i oktober/november 2013.

 

 

3.       Presentasjonen som ble vist på møtet er ikke oversendt elektronisk til Velforeningen, men her er de punkter/avklaringer som ble notert  i møtet – og som er punkter som HE på nåværende tidspunkt vi ta høyde for i prosjektet :

 

a.       Bygging av pumpestasjon ved Grønlivatn

b.      Rørtunnel fra Grønlivatn til Svartatjørn

c.       Nøyaktige plasseringer av pumpestasjon/rørtunnel/tilkomstveier etc er på nåværende tidspunkt ikke klart

d.      Ingen regulering av Grønlivatn er planlagt – dvs ingen sperredemning

e.      Vannet som prosjektet baserer økonomien sin på er kun det vannet som Bulko kraft i dag benytter i sitt kraftverk (overskuddsvann)

f.        Tunnelen fra pumpestasjon til Svarttjørn er ment å basere seg på tynnhullsboring (0,7-1,5 m i diameter) som vil gi anslagsvis (maks) 600 m3 med stein (dvs ca 1000 m3 med løsmasser)

g.       Å inkludere Langsetvatn er på nåværende tidspunkt ikke utelukket, men er mindre realistisk

 

 

4.       Representantene fra Velforeningen gav i møtet tydelig uttrykk for sin misnøye knyttet til informasjonsprosessen som har vært hittil i denne saken.  Det er svært uheldig at både Velforeningen, hytteeiere , grunneiere og andre interessenter får informasjon om prosjektet via omverden / presse.  HE presiserte i møtet at de vil ta disse kommentarene til etterretning og vil søke å holde en god dialog med alle parter fremover. HE fremhevet at slik de ser det så er det et svært samfunnsøkonomisk og godt prosjekt , men la heller ikke skjul på at det vil bli et krevende prosjekt å få godkjent bla pga vernede vassdrag..

 

5.       Til slutt poengterte representantene fra Velforeningen at  de ser absolutt ingen fordeler for hverken grunneiere eller hytteeiere slik prosjektet foreligger per i dag.

 

 

 

6.       Aksjoner fra møtet:

a.       Hardanger Energi vil avholde et infomøte med ALLE involverte grunneiere innen oktober. Skal annonseres i «Hordaland». Frist: Innen 4 uker

b.      HE v/ Magne Alpen vil oversende et teknisk notat til Velforeningens styre v/ Hege C. Lindqvist som beskriver mulig teknisk løsning.  Frist: innen 2-3 uker.

c.       Velforeningen vil innkalle alle medlemmer til allmøte hvor prosjektet vil bli presentert av HE. Frist: Innen oktober -13.

 

 

 

 

 

 

Voss, 3.9.2013

Hege C. Lindqvist

Referent