Protokoll fra Årsmøte i Stuaset velforening 2014

 

Tidspunkt: 17. mars 2014, kl. 18:00-20:00

Sted: Øvsttun menighetshus

 

Orientering ved BKK om oppgradering av høyspentnettet gjennom hytteområdet på Stuaset/Bulko

Før årsmøtet startet ble det gitt en orientering fra BKK, ved prosjektleder Jan Reime, om den planlagte oppgraderingen av høyspenttraseen gjennom hytteområdet. Tilstede var også kontakt for grunneierne, Trygve Prestegaard.

Reime fortalte om prosjekteringsfasen og prosessene rundt dette. Noen av momentene fra gjennomgangen med relevans for hyttelaget er:

·         Den nye linjen vil bygges i to omganger (sommer-høst 2014 og 2015)

·         De gamle høyspentmastene skal erstattes av nye master i komposittmateriale, samt noen master i stål (knekkpunkter i traseen). Lenger varighet enn de gamle tremastene.

·         Den nye traseen vil bli ca. 2.5 meter bredere enn den gamle, og mastene blir høyere enn i dag (ca. 15-20 meters høyde, varierer med terrenget), men antall master blir 40 % færre enn den gamle traseen (fra ca 128 til 75 master)

·         Spenningen blir høyere i det nye netttet (132 kilo Volt mot 45 kilo Volt i gamle nettet)

·         Strålingen innenfor 26 m avstand fra senterlinjen er oppgitt til mindre enn 0.04 μT). Strålingen er proporsjonal med strømmengde, og ikke spenning. Det er derfor mindre stråling fra det nye nettet med dagens strømtransport i nettet (fordi spenningen er større).

·         BKK er ansvarlig for skader i forbindelse med anleggsarbeidet. Viktig at hytteeiere melder inn evt. umerkede strømkabler i bakken fra hyttene dersom disse ligger i nærheten av anleggsområdet. Gravepunktene for de nye mastene er de mest utsatte områdene. Kan meldes til Trygve Prestegaard.

·         Vinterparkeringen blir riggeplass under anleggsperioden. Bruker plassen på innsiden av dagens linje.

·         Generell informasjon og oppdateringer om prosjektet finnes på BKK sine nettsider.

Årsmøtet i Stuaset velforening

 

Ordstyrer: Hege C. Lindqvist

Referent: Rune Rosland

Signering av protokoll:

·         Ivar Sundal (Ivar.Sundal@nrk.no)

·         Oddleiv Kanestrøm

Innkallingen til årsmøtet ble lagt ut på nettet  med litt kortere frist enn 14 dager, men det kom ingen protester, og innkallingen ble godkjent av årsmøtet.

 

1. Årsmelding

Leder for velforeningen ga en kort orientering om aktivitetene i velforeningen i 2013 i tråd med årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet uten merknader.

2. Regnskap

Regnskapet for 2013 ble presentert i tråd med årsregnskapsrapporten av leder for velforeningen. Det ble bemerket av det har bygget seg opp en uvanlig stor egenkapital (ca NOK 70 000). Noe av grunnen er at det de siste årene ikke er mottatt faktura for scooterkjøring (løypekjøring).

Det ble også bemerket at det trengs en oppgradering av bossbuene, som er i dårlig forfatning. Dette kan muligens delfinansieres av Indre Hordaland Miljøverk, som tidligere har antydet at de vil betale for dette som del av sitt ansvar som renholdsleverandør.

Tor Schumann Olsen leste revisors beretning, og anbefalte velforeningen å godkjenne årsregnskapet. Årsmøtet godkjente årsregnskapet.

3. Valg

Valgkomiteen innstilte det sittende styret for en ny periode med unntak av styremedlem Nina Bratli, som ønsket å trekke seg. Valgkomiteen foreslår hytteeier Hans S. Rohde (hytte nr. 6) som nytt styremedlem. Det nye styret ble gjenvalgt for en ny periode med følgende besetning:

·         Hege C. Lindqvist (leder)

·         Geir Arild Ulveseter (nestleder)

·         Odd Nesse (styremedlem)

·         Rune Rosland (styremedlem)

·         Hans S Rohde (styremedlem)

 

Ny valgkomitee er:

·         Nina Bratli

·         Wenche Almeland

4. Innkomne saker

·         Søknad om opptak i Stuaset velforening av nye eiere av hytten som ligger på venstre hånd i siste svingen på vei opp mot første gården på Bulko (Hovda). Eierne heter Therese og Tor E Berntsen.
Hyttelaget godkjente dem som nye medlemmer

·         Styret i grunneierlaget minner hytteeierne om at det IKKE ER LOV å gjerde inn hytter på festetomter

·         Hva ligger i kontrakten om brøyting fra riksveien til Bulko gård? Det er som regel brøytet, men det er ønskelig med strøing også under isete forhold. Flere hytteeiere har opplevd svært ubehagelige kjøreforhold med isete veibane. Velforeningen vil sjekke ut hva som ligger i kontrakten med Voss kommune.

 

Protokoll signert:            --------------------------                                                  --------------------------------

Ivar Sundal                                                                        Oddleiv Kanestrøm