VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 blomsterdalen

Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

og

Stuaset-Holo Grunneigaralag

v/formann Jan-Erik Skutle, Skutlesvegen 264

5700 VOSS

 

 

Vegdirektoratet

v/ utbyggingsdirektør Lars Aksnes

Brynsengfaret 6A

0667 OSLO                                                                                        15.11.2009

 

 

Vedr. RV 13 Bompenger og bomstasjon Øvre Granvin ,

ref. to svarbrev datert 21. og 22.10.09 fra Statens vegvesen, region vest, referanser:2003/007474-047 og 2003/007474-048

 

Videre vises til vårt brev av 31.08.09 til Statens vegvesen som iflg brev fra ordføreren i Voss datert 21.09.09, er videresendt Vegdirektoratet-departementet for avgjørelse om bomplassering.

 

Sammendrag

Alle eiendommer som har sin tilkomst til/fra RV 13via ”Bulkovegen”, ligger i Voss kommune. Med den forslåtte plassering av bomstasjonen og med den innkrevingsløsning det nå legges opp til i hht ovennevnte brev fra vegvesenet, medfører det i praksis doble bompenger for alle som sokner til området. Vi hilser Vossapakko velkommen, men reiser følgende krav:

NEI TIL DOBLE BOMPENGER

og

BOMPENGEFRITT INNAN VOSS

 

 

 

Bakgrunn

Avkjørselen fra RV 13, ”Bulkovegen” ligger såvidt innenfor kommunegrensen til Granvin, mens vegen er kommunalveg i Voss kommune. Vegen fører opp til et område som i sin helhet ligger i Voss kommune. I dette området som omfatter Bulko- Stuaset-Holo-Grønlid-Burset- Helgaset m.fl. er det støls-, beite-, skogsdrift i tillegg til ca 150 fritidseiendommer.

 

Det opplyses at det er gitt hjemmel for fritak for bompenger for gårdene Bulko, Grønlid og Burset. Det opplyses ikke hvem som har hjemmel for slikt fritak.

På Bulko er det bosatt 2 huslyder, mens det på Grønlid og Burset ikke har vært fast bosetning på mer enn 30 år!

 

Dette innebærer at alle(-2huslyder) som skal til/fra Bulkovegen må betale doble bompenger (dvs 2x kr. 38 for lette og 2x kr. 75 tunge kjøretøy). Fritak etter 1-timesregelen vil i praksis ikke slå inn her. Alle gjøremål inkl. tur til kommunesenteret vil ha lengre varighet. Dette gjelder:

 

Doble bompenger vil bli utløst når man skal:

 

Primært krever vi at bomstasjonen plasseres på kommunegrensen mellom Voss og Granvin. Derved vil man unngå den urett som er forsøkt beskrevet ovenfor.

 

Subsidiært krever vi at alle som har eiendommer i området får fritak for betaling av bompenger på denne bomstasjonen.

 

Vi ber om å bli orientert om den videre saksbehandling og takker på forhånd!

 

 

Med vennlig hilsen

 

Velforeningen for Stuaset Hytteområde                       Stuaset-Holo Grunneigarlag

 

 

Arne T. Faannessen (sign)                                                Jan-Erik Skutle (sign)

Styreformann                                                                    Formann

 

 

 

Kopi av brevet sendes:

 

Statens vegvesen, region vest

Voss og omland bompengeselskap AS

Voss kommune v/ordføreren

Medlemmene av Voss kommunestyre

Fylkesmannen i Hordaland

Hordaland Fylkeskommune

Destinasjon Voss

Norges Hytteforbund

Forbrukerkontoret i Hordaland

Voss Utferdslag