VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 blomsterdalen

Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

www.stuaset.no

 

 

 

 

 

Vegstyret i Skamdalsvegen

v/Knut Magne Bjørnestad

P.B. 26

5906 FREKHAUG                                                             08.09.2009

 

 

Saker vedr. Skamdalsvegen

 

Vedlikehold og kommunikasjon

Vi har registrert øket aktivitet fra styret i Skamdalsvegen. Det er i vår felles interesse at drift og vedlikehold av vegen er av god kvalitet, kostnadseffektivt og at kontakten med brukerne er god. Således har vi registrert at man i den senere tid har foretatt opprensking av grøfter langs vegen. Dette var sikkert tiltrengt – det er nok flere år siden slikt vedlikehold ble foretatt. Likeledes har vi registrert at vegen ble høvlet for få dager siden etter at vegdekket hadde fått hard medfart etter siste tids nedbørsmengder.

 

Vi har i denne forbindelse mottatt flere henvendelser fra medlemmer av velforeningen der det pekes på at man har kommet i skade for å fjerne tilkjørt grus, har laget grøfter som gjør tilkjøring til parkeringsplasser vanskelig for vanlige personbiler, og i noen tilfeller har rør og ledninger blitt gravet opp og noen skal være ødelagt.

Dette har vi påpekt overfor medlem av vegstyret, Jan-Erik Skutle, og vi forstår at dette raskt vil bli rettet opp overfor dem som er berørt. Vår kontaktmann til vegstyret, Birger Hellesnes, reiste spørsmål på deres årsmøte om det forlå planer om tiltak, hvilket ble avkreftet. Han har heller ikke blitt varslet om denne aktiviteten senere.

 

Vi tror kommunikasjonen med brukerne kan forbedres, og det er viktig at vi opprettholder en god tone: dette kan skje via vår kontaktmann, og vi kan formidle informasjon via våre hjemmesider. www.stuaset.no

 

Parkering

Foreslått løsning for neste år med at to innbetalingskvitteringer skal brukes som dokumentasjon for betalt vegavgift, anser vi som lite hensiktsmessig. Storparten betaler i dag sine regninger pr. e-post, så vi må be om at man finner frem til annen løsning.

 

Bompenger på RV 13

Vegstyret vil være kjent med at Statens vegvesen planlegger å plassere bomstasjon et stykke innenfor kommunegrensen Voss/Granvin. Dette vil i så fall resultere i at alle som skal til/fra Bulkovegen og videre til Skamdalsvegen må betale bompenger, kr 38 har vært nevnt. Det vil bli gitt unntak for fastboende på Bulko.

 

Styret i velforeningen har sendt protest til Statens vegvesen, til styret i Bompengeselskapet og til politikere i Voss. Vi har fått støtte til vårt syn fra Destinasjon Voss og fra Norges Hytteforbund. Vi har foreslått at bomstasjonen plasseres på kommunegrensen, alternativt at det gis fritak for alle med eiendommer i området. Vi går ut fra at styret i Skamdalsvegen deler vårt syn, og vi tror det vil være en fordel om dere og grunneiere i området skriver til Statens vegvesen og bompengeselskapet og protesterer så snart som mulig: trafikk innen Voss må være bompengefritt – vi kan ikke akseptere å bli straffet fordi avkjørselen ligger så vidt innom Granvin

 

Vi ser frem til et fortsatt positivt samarbeid!

 

Med vennlig hilsen

Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Arne T. Faannessen

Styreformann

 

 

Kopi:   Jan-Erik Skutle

            Birger Hellesnes

            www.stuaset.no