Protokoll fra årsmøtet i Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

MØTESTED             Slåtthaug v.g. skole

 

DATO                       2008-02-25

 

TID                           18:00 - 19:30

 

TIL STEDE

24 hytteeiere

 

 

SAKSLISTE

1.             Årsmelding

2.             Regnskap

3.             Valg

4.             Innkomne saker

 

 

REFERAT:

 

Før selve årsmøtet:

På initiativ fra en av hytteierne hadde styret tatt kontakt med firmaet Relacom v/ Stein Wahle som kort presenterte firmaet som i samarbeid med DirectConnect kan tilby bredbånd via radiosignal til alle hytteeiere i Stuaset / Holo området som ikke kan få bredbånd via kabel. Et tilbud fra Relacom ble presentert på møtet og i etterkant også sendt til styret.  Styret ønsker ikke å sende dette ut sammen med denne protokollen så Relacom vil sannsynligvis på egen hånd ta kontakt med hytteeierne for å presentere sitt produkt.

 

Årsmøte:

 

Formann Kari Herland innledet møtet og ønsket velkommen. 

Arne T. Faannessen ble valgt som ordstyrer og Hege C. Lindqvist som referent. Fru Fanebust og Gjøstein Dale ble valgt til å medundertegne protokollen.

 

Innkalling til møtet samt referat fra forrige årsmøte ble godkjent.

 

Sakene:

 

1.            Årsmelding

Arne T. Faannesen gjennomgikk Årsmeldingen.  Denne ble godkjent.

 

Under gjennomgangen kom det opp følgende:

 

For å forenkle utsendelse av referat og informasjon etc så er det et forslag fra salen om at alle sender mobilnr og emailadresser til Gunnar Skirbekk.  Styret vil sørge for å få sendt ut en oppdatert navne- og telefon/email liste til alle medlemmene.  Se også sak vedr hjemmeside nedenfor.

 

Det opplyses også av Arne T. Faanessen at styret har kun fått melding om et hytte-eierskifte i perioden (Almeland har kjøpt Aase sin hytte).  Det opplyses fra salen om et eierskifte til for hytte nr 70.  Styret skaffer info vedr dette. 

 

Bulkovegen.  Det ble påpekt fra flere hold at sikringen av denne veien er under enhver kritikk.  Styret ble oppfordret til igjen å ta kontakt med kommunen vedrørende dette (og gjerne også kontakte avisa Hordaland).  Det kom også et innspill fra salen om det var mulig å sette opp lysregulering på vinterstid på det smaleste området. 

 

I tillegg kan styret opplyse at det nylig kom brev fra Granvin Maskinstasjon om at det i det aktuelle området skal settes opp rekkverk i mai/juni 2008.

 

Vedrørende reguleringsplanen så kunne styret opplyse at møte hos Fylkesmannen er berammet til 28.3.2008.

 

Under posten ’Påskerennet’ i årsberetningen oppfordret ordstyrer alle til å melde seg til å lage oppgaver / stå på post i Familierennet. Kontaktperson her er Karin Tollefsen, mobil nr 40246537, email: tollefs1@online.no

 

Løypekjøring.  Det stilles fremdeles spørsmål om løypekjøringen er god nok.  Styret kan opplyse at om at grunneierne nå har laget en vaktliste for scootertransport for julen de neste årene (se vedlegg 2). 

 

Hjemmeside på internett.  Denne saken har blitt luftet på et tidligere årsmøte.  Styret ønsker nå å undersøke mulighetene for å få en slik hjemmeside etablert.  Styret viste eksempler på hjemmesider fra flere andre velforeninger (f.eks www.sandfjellet.no)

 

2.            Regnskap

Regnskapet og revisors beretning ble gjennomgått av revisor Tor Schumann Olsen.  Regnskap og revisors beretning ble godkjent.

 

3.            Valg

Kari Herland og Arne G. Jansen trer ut av styret. Begge ble takket for innsatsen og overrakt blomster. Etter forslag fra valgkomiteen ble Karin Tollefsen, Oddbjørn Trohaug of Arne T. Faannessen  ble valgt inn for 2 år.

 

Kari Herland og Arne G.Jansen trer inn automatisk inn i Valgkomiteen (vedtak fra forrige årsmøte).  Fru Kanestrøm og Gitte Kloster trer derfor ut.

         Alle valg var enstemmig.

 

4.            Innkomne saker

Ingen

 

 

 

 

…………….

Etter at årsmøtesakene var behandlet ble det reist spørsmål om oppbevaring og arkiv av protokoller og regnskap. Styret vil se nærmere på dette og har som ambisjon at dette skal være på et ”profesjonelt” nivå.

 

Styret hadde et kort møte og konstituerte seg:

Arne T. Faannessen, formann               arne.t.faannessen@gmail.com

Hege C. Lindqvist, nestformann            hegecl@broadpark.no

Gunnar Skirbekk, styremedlem             gunnar.skirbekk@svt.uib.no

Karin Tollefsen, styremedlem                tollefs1@online.no

Oddbjørn Trohaug, styremedlem          oddbjorntrohaug@hotmail.com