Velforeningen for Stuaset Hytteområde © 2009


Om Stuaset Vel

Vedtekter

Styrets sammensetning

Velforeningens styre 2020/21

Leder

Are Flattun

På valg 2022

aflattum@online.no

mobil: 40402838


Nestleder

Anne Irene Ukvitne

På valg 2021

anneirene_ukvitne@live.no

mobil: 90528554


Kasserer

Hans S. Rohde

På valg 2022

hans.s.rohde@gmail.com

mobil: 91538909


Styremedlemlem

Grethe Ulveseter

På valg 2021

Grethe.ulveseter@icloud.com

mobil: 97523157


Styremedlem

Trond Ågotnes

På valg 2022

fedjemail@gmail.com

mobil: 48485363


Vedtekter for velforeningen for Stuaset Hytteområde


§1        Formål og virkefelt


 1. Velforeningen har til formål å ivareta saker av felles interesse for medlemmene innen hytteområdet med sikte på å gjøre dette til et trivelig hytteområde for alle medlemmer.


 1. Velforeningen er partipolitisk nøytral.


 1. Foreningen kan ikke oppta lån eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten.  Jfr. Likevel § 3 pkt. 2.


§2        Medlemskap


 1. Pliktige medlemmer av velforeningen er alle som har festet hyttetomt i det regulerte hytteområdet.


 1. Årsmøtet kan etter søknad vedta å oppta som medlem også andre hytteeiere i samme eller tilgrensende område.


§3 Kontingent m.v.


1.       Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.


2.       I særlige tilfelle kan årsmøtet vedta å ilegge medlemmene ekstra kontingent / tilskudd til foreningens virksomhet.


§4        Årsmøtet


 1. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.  Det holdes en gang i året innen utgangen av april.  Det berammes av styret.  Innkalling til medlemmene skal skje minst 2 uker på forhånd.  Med innkallingen sendes revidert regnskap og eventuelt innkomne forslag.


 1. På årsmøtet som ledes av lederen eller et av de øvrige styremedlemmene, skal behandles:


a. Årsmelding fra styret

b. Revidert regnskap

c. Valg av 5 styremedlemmer hvorav leder og nestleder velges særskilt.  Valg av styre skjer skriftlig og gjelder for 2 år, men slik at 2 medlemmer trer ut etter første år ved loddtrekning.

d. Valg av revisor for 2 år

e. Eventuelt valg av representanter til særutvalg eller andre organer.

f. Innkomne forslag eller saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet.  Disse sakene må være innkommet til styret minst 4 uker før årsmøtet


 1. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall, jfr. likevel §8 om vedtektsendringer.  Ved valg er den valgt som har fått flest stemmer.  Det kan avgis en stemme for hver tomt.  Stemmeberettiget er de medlemmer som har betalt sin kontingent.  Fraværende medlem kan stemme gjennom et annet medlem ved skriftlig fullmakt.  Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.


 1. Forhandlingene protokollføres og underskrives av 2 valgte medlemmer på årsmøtet.  Protokollen sendes medlemmene.


 


§5        Ekstraordinært medlemsmøte


Ekstraordinært medlemsmøte kan sammenkalles av styret når det finner det nødvendig.  Slikt møte skal sammenkalles av styret når halvdelen av medlemmene forlanger det.  Innkalling skal om mulig skje med 2 ukers varsel og inneholde dagsorden for møtet.


§6        Styret


 1. Velforeningens virksomhet ledes av styret i samsvar med vedtektene og vedtak som treffes av årsmøtet.


 1. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 2 av de øvrige medlemmer er til stede.  Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.


 1. Styret trer sammen når lederen bestemmer det eller når minst 3 av medlemmene forlanger det.


 1. Styret kan ta opp alle saker innenfor foreningens formål.  Det forbereder saker som skal behandles på årsmøtet.  Det forvalter foreningens midler og fører regnskap for dette.  Det behandler forslag, klager eller liknende som sendes inn av foreningens medlemmer.


 1. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.


 1. a) Ønsker styret medlemmenes uttalelse om spesielle saker, kan det innkalle til ekstraordinært medlemsmøte eller forelegge saken for medlemmene for skriftlig uttalelse.


b) Saker som innebærer vesentlige inngrep / endringer i nærmiljøet, for eksempel nye veier, skitrekk o.l., skal forelegges alle medlemmer til skriftlig orientering før de tas opp til realitetsbehandling av årsmøtet.


 1. Styret kan nedsette egne utvalg for spesielle saker


 1. Selskapets signatur har Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.


 


§7        Virkning av vedtak – klage


Foreningens medlemmer må rette seg etter vedtak som treffes av styret eller årsmøtet.  Vedtak truffet av styret kan av de enkelte medlemmer påklages til årsmøtet (jfr. For øvrig § 4.2.f)


§8        Vedtektsendringer


Endring i vedtektene kan besluttes på årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte ved 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  Det må angis i innkallingen hva forslag til endring går ut på.


 


Vedtekter vedtatt mai 1977


Endret april 1986 (§ 4, 1.ledd)


Endret november 1992 (§6b tilføyd)


Endret mars 2012 (endret formann til leder og nestformann til nestleder, (gjelder §4.2c, §4.2 ,§4.3, §6.2, §6.3)


Endret april 2016 (nytt pkt 8 under $6)


Copyright © All Rights Reserved