Årsmøte 2021


Søndag 21 Mars kl 1900 


Møtet vil arrangeres på nett (Teams),

Klikk her for å bli med i møtet 


Agenda:


Påskerenn 2021

avlyst :-(


Av smittevernhensyn er årets påskerenn dessverre avlyst.

Vedr. Eiendomsskatt og festetomter


Info fra Norges hytteforbund

mars 2021


Årsmøte 2020

Solheim Ungdomshus - Tymbrålen 21

Søndag 8 Mars kl 1600.

Foreløpig agenda:

  • Godkjenning av innkalling,
  • Valg av referent og  underskrift av protokoll.
  • Årsmelding
  • Reknskap
  • Valg
  • Innkomne saker, herunder
    • Muligheten for ladepunkt for el-bil på vinterparkeringa

    • Tråkke/løypemaskin og løypekjøring


Enkel servering, Vel møtt !!_______________________________

 

Påskerennet 2019

V trenger noen som kan hjelpe til i år!

Det er styret i Stuaset Velforening som tar seg av dette men i år er vi for få. Om vi ikke får hjelp må vi kanskje avlyse, og det ønsker vi selvfølgelig ikke. Gi en lyd om du er på hytten, og kan bidra
Are på aflattum@online.no / 404 82 838

_______________________________


Påskerennet 2018

Tradisjonen tro så vert det barne og familierenn Påskeaften.

Barnerennet starter kl 1100 Påmelding fra kl 1000

15 kr pr barn

Familierennet starter kl 1100

30 kr pr familie

Mulig å betale med Vipps.

 

Håpar på ein kjekk dag på Kjeatjødna!!

 

Are Flattun 19/3-18

_______________________________

 

Vinnere av fiskekonkurransen:

 

 

 

 


_______________________________

Her er interessant lesning for de som måtte ønske det: Rapport - Fiskeribiologisk granskning av Grønlivatn - Langesetvatn - hanselavatn 1990/1991. lagt ut her med tillatelse fra Jon-Arvid Himle.  Noen år siden rapporten kom ut, men trolig like relevant - om ikke mer.

 

Hege C. Lindqvist 30.11.2017

_______________________________

Fiske i Grønlivatn

Vi oppforder alle til å ta turen for å fiske ørret i Grønlivatn. Der er altfor mye fisk og den som er der er for slank! Dette må vi få gjort noe med! Ta kontakt med Kjell Gangdal via facebookgruppen - han låner ut båt og garn !  Minner også om fiskekonkurransen som Velforeningen har utlyst: Premie til den som får flest fisk mellom 1.8 og 15.10. Dokumenter med bilder i Facebookgruppen.

 

Skitt fiske!

 

Ps! Undertegnede var totalt grønn ift garnfiske før i år...men det var egentlig veldig lett, og så og si garantert fisk!

 

Hege C. Lindqvist 6.8.2017

_______________________________

Årsmelding, referat og regnskap Skamdalsvegen veglag

veglaget Skamdalsvegen avholdt sitt Årsmøte torsdag 6. april.  Velforeningens observatør var tilstede på møtet. Ny vedlikeholdsavgift på kr 1500,- for 2017 ble besluttet, valg ble foretatt og Ingrid Skutle fortsetter som leder. I tillegg ble nye vedtekter for veglaget vedtatt. Les mer i referat, Årsmelding, Regnskap og Nye vedtekter.

Nye vedtekter.

 

Hege C. Lindqvist 22.5.2017

_______________________________

Stuasetkoppen + trekkepremier 2016/17

Flest turer på Skamdalshorgi: Hans S. Rohde. Trekkepremier til Ørjan Olde og Gry Beathe Christiansen.

Flest turer på Grønahorgi: Nancy Nummedal Bolstad. Trekkepremier til: Sveinung Klyve og Kolbjørn Øvsthus Skutle.

Flest turer på Tinden: Nancy Nummedal Bolstad.  Trekkepremier til: Solfrid Himle og Celina Olsen.

Flest turer på Nesheimshorhgi (Høgahorgi): Gunnar Moen. Trekkepremier: Jonas Enga og Per Bolstad.  Vi gratulerer alle med innsatsen og ønsker alle god tur også i 2017!

 

Hege C. Lindqvist 22.5.2017

 

_______________________________

Vinner av Stuaset koppen sommeren 2016 + trekkepremier for Nesheimshorgi

 

Den som hadde notert seg i boken vår med flest turer på Nesheimshorgi i sommer var: Jan Olaf Agledal, 5705 Voss.  Kopp er på vei i posten!

Trekkepremier til 2 tilfeldige som også har skrevet seg i boken:

1. Silje Kristine Nesheim og Lars Ingvald Folkedal, begge fra 5736 Granvin. 

 

Vi gratulerer!

 

Hege C. Lindqvist 07.02.2017

_______________________________

Feiing av hytter i / nær Bulkovegen (Stuaset hytteområde), Voss kommune

 

Velforeningen har vært i kontakt med Voss Brannvern og fått følgende svar på våre spørsmål:

1. Vil feiing starte opp i vårt hytteområde i 2017?

2. Vil gebyret på kr 572,- bli belastet årlig uavhengig av om feieren har vært der eller ikke?

3. Vil dere legge opp til 2. årlig feiing selvom det nå heter "feiing etter behov"?

4. Mange av våre medlemmers hytter ligger langt fra nærmeste vei, hvordan vil feiing bli ivareratt her?

5. Vil denne nye feieordningen medføre at hytteeiere må montere trinn på taket og eventuelt feieplattform?

 

SVAR FRA VARABRANNSJEFEN:

1.Det er ikkje avklart p.t. kva område som vert starta i 2017.

2.Ja gebyret vert belasta årleg. Jfr. også svar under pkt. 3.Feiing og tilsyn etter behov vil sei at kvart fyringsanlegg må ha ei individuell vurdering, der frekvens deretter vert bestemt.

4.Alle fritidsbustader skal få tilbod og tilsyn og feiing.

5. § 6 i forskrift om brannforebygging seier fylgjande «Etter å ha mottatt varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredstillende atkomst til hele fyringsanlegget».

 

«Tilfredstillende atkomst» og kva eventuelle tiltak som må på plass på den einskilde fritidsbustad vil verta vurdert for kvart tilhøve.

 

Meir info finn de her: https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledere/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/

 

Me vil i.l.a. februar sende ut eit informasjonsskriv til alle hytteeigarar på Voss om tilsyn og feiing på fritidsbustader.

 

16.1.2017 Hege C. Lindqvist

 

_______________________________

Kjøring av spor vinteren 2017

Det vil i vinter bli kjørt spor hver helg.  Dette vil Jan Erik og Knut Johan dele på. Sporkjøringen blir som følger:

1. Opp til toppen av veien til Vikaborna

2. Ned fra Vikaborna og rundt Kjeatjønn

3. Over Kjeatjønn

4. Inn til Stuaset og over Grønlivatn og opp veien til Vikaborna.

Ovennevnte er i regi av Velforeningen.  All transportkjøring til/fra egne hytter må selvsagt bestilles selv direkte hos grunneier (se liste til høyre på siden).

 

16.1.2017 Hege C. Lindqvist

_______________________________

Vinner av Stuaset koppen Skamdalshorgi og Grønahorgi vinteren 2015/16 samt sommeren 2016

Gratulerer til Olav Ukvitne som hadde 5 turer på Skamdalshorgi i sommer. Kopp sendt i posten!To tilfeldige fikk også premie i posten: Siv Slettemark Lund og Håvard Jersin Søgaard.

 

Gratulerer til Nancy Nummedal Bolstad som hadde flest turer på Grønahorgi forrige vinter.Koppen er sendt i posten.  Knut Arvd Olde og Marit Skjærlid har fått tilsendt trekkepremie.

 

I sommer var det Helga marit Øvsthus som hadde flest turer og fikk kopp tilsendt.  Trekkpremier fikk Brede Moen og Margit Dyrdal.  Gratulerer til alle disse.

16.1.2017 Hege C. Lindqvist

_______________________________

Vinner av Stuaset koppen Tinden sommeren 2016

Tre personer hadde iI år flest turer på Tinden. 

Det var Kjellfred Olde, Margit K. Himle og Nancy N. Bolstad.  De hadde alle 4 turer hver.  Gratulerer!  Vi har foretatt en loddtrekning blant disse og Margit stikker i år av med "Stuaset-koppen".

Følgende turgåerne ble tilfeldig trukket ut blant alle de som har skrevet seg i boken: Maria Skutle og Sondre Hellesnes.  En liten oppmerksomhet kommer i posten til dere.  Gratulerer!

Hege C. Lindqvist 6.12.2016

_______________________________

Turposter i og nær hyttefeltet for medlemmer i Velforeningen!

Det er plassert ut turposter ut på flere steder i og nær hyttedfeltet vårt.  Der finnes varierte oppgaver på hver post og mulighet for å sende inn svar på mail.  Årlig premiering! Postene befinner seg her: Ved Boabroen, Horgaset, Ved nordlig ende av Krokavatn, Ved Byrset, Ved Grønliøyane og ved Grønlivatn nær Vetleholmen. Mer info finner du på posten.

Hege C. Lindqvist 28.10.2016

Stuaset hytteområde - kart

Et gammelt plankart fra 1975 viser en oversikt over de gamle hyttenumrene som vi fremdeles ofte refererer til.  Ambisjonen er jo at alle eiendommer I Norge skal få veiadresse. Status på dette i Voss.

www.norgeskart.no kan du klikke deg inn og finne data for din eiendom.  Undertegnede har tatt en sjekk og registrerer at noen hytter i hyttefeltet har fått vegadresse.  Hytte nr 1 har feks fått adressen Bulkovegen 364, 5736 Granvin, hytte nr 2 har fått nr 366 og hytte nr 3 har fått nr 360.  Noen tilfeldige søk på andre hyttenummer viser at det fremdeles er gårds-/bruks-/festenr som er angitt som adresse på de aller fleste.


Hege C. Lindqvist 18.03.2016